รายชื่อวารสาร

รวบรวมรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนการสอนแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิชาครอบคลุมสาขาวิชา
คณะกายภาพบำบัดสาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน  สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ  สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพร่องในเด็ก  สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
คณะการแพทย์แผนจีนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
คณะเทคนิคการแพทย์กลุ่มวิชาเคมีคลินิก กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มวิชาธนาคารโลหิต กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา 
คณะนิติศาสตร์กฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน การร่างนิติกรรมสัญญา ทักษะการเจรจาต่อรอง กิจการเพื่อการร่วมค้า การซื้อกิจการ การควบธุรกิจ การศึกษาระงับข้อพิพาท ในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมยอมความ การอนุญาโตตุลาการ การเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์
คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล (พอดแคสต์และทีวีดิจิทัล) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย
คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี (Accounting)  สาขาวิชาจัดการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (Program in Management and Entrepreneurship) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern International Business Management) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)
คณะพยาบาลศาสตรสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและหลักการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลชั้นต้น สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว   สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมกลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการจัดการโรงพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขชุมชน การบริการทางการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยจีนศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
Scroll to Top