รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะบริหารธุรกิจ)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
 

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1การเงินการธนาคาร https://moneyandbanking.co.th/magazine/
2วารสารธุรกิจปริทัศน์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs
3วารสารการจัดการธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยราลัยบูรพา
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/about
4วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index
5วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut
6วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/index
7วารสารนักบริหาร (Executive Journal)มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/
8วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
9วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/
10วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba
11วารสารบริหารธุรกิจ นิด้าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์http://mba.nida.ac.th/th/book-intro
12วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
13วารสารบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www.ba.cmu.ac.th/th/acc-ba-journal/
14วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology)Faculty of Management Technology,  Rajamangala University of Technologyhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/issue/view/16871
15วารสารบริหารธุรกิจรังสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตhttps://www.rsu.ac.th/bae/
16วารสารการจัดการสมัยใหม่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr
17Marketeerบริษัทมาร์เก็ตเธียร์https://marketeeronline.co/
18วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/
19วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview
20วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions)สภาวิชาชีพบัญชีhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC
21วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.jap.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List
22วารสารบริหารธุรกิจ (Journal of Business Administration)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.jba.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List
23วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/about
24วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Journal of KMITL Business School)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam
25วารสารบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA
26RMUTT Global Business and Economics Reviewคณะบริหารธุรกิจ       มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber
27วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss
28วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Economics and Business Administration Journal Thaksin University)คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu
29Productivity Worldสถาบันเพิ่มผลแห่งชาติhttps://www.ftpi.or.th/cover/productivity-world
30วารสารการบริหารคนสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยhttp://www.pmat.or.th/สินค้าและบริการ/1732/วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์/20686/gallery2
31วารสารทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยhttp://www.pmat.or.th/Products%20%20Services/1732/Thailand%20HR%20Journal/20604/content1/
32วารสารการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag/index
33วารสารข้าราชการสำนักงาน ก.พ.https://www.ocsc.go.th/tags/วารสารข้าราชการ
34วารสารการพัฒนามนุษย์และองค์การคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index
35Journal of HRintelligenceสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.journalhri.com/artical/article_main.html
36วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรhttps://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3639
37วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Journal of Business and Industrial Development)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttp://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/bid/index
38วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.cuti.chula.ac.th/twwwroot/journals/
39วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC
40วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Journal of Logistics and Supply Chain College)วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j
41วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา (TNI Journal of Business Administration and Languages)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba
42วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/about
43วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/msj/issue/view/16915
44วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology)Faculty of Management Technology,  Rajamangala University of Technologyhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/issue/view/16871
45Journal of Logistics Management Scientific & Academic Publishing (SAP)http://www.sapub.org/Journal/archive.aspx?journalid=1089&issueid=3717
46Research in logistics & ProductionPoznan University of Technologyhttp://research.logistyka-produkcja.pl/en/
47Logistics and TransportThe International University of Logistics and Transport in Wrocław, Polandhttp://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/issue/archive
48Transport & LogisticsTechnical University of Kosice, Faculty BERGhttp://people.fberg.tuke.sk/tnl/index.php/tnl/issue/archive
49Journal of International Logistics and TradeJungseok Research Institute of International Logistics and Trade, Inha University, Koreahttps://www.ejilt.org/archive
50EURO Journal on Transportation and LogisticsAssociation of European Operational Research Societies (EURO)https://www.sciencedirect.com/journal/euro-journal-on-transportation-and-logistics
51The Asian Journal of Shipping and LogisticsThe Korean Association of Shipping and Logistichttps://www.sciencedirect.com/journal/the-asian-journal-of-shipping-and-logistics
52LogisticsMDPIhttps://www.mdpi.com/2305-6290/4
53Transportation Research Part E: Logistics and Transportation ReviewElsevier Ltd.https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review
54วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Journal of Rattana Bundit University)มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/issue/view/16816
55Brand Age OnlineBrand Agehttps://www.brandage.com/home.aspx
56Marketeer Onlineบริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัดhttps://marketeeronline.co/
57MarketPlusบริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จำกัดhttps://www.marketplus.in.th/
58MATสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยhttps://www.marketingthai.or.th/
59Forbes ThailandFORBESTHAILANDhttps://forbesthailand.com/category/cover-new-issue
60MBA Todayบริษัท สื่อดี จำกัดhttps://mbamagazine.net/index.php/entrepreneurship/books/e-magazine
61การเงินธนาคาร https://www.moneyandbanking.co.th/magazine/
62Journal of Global Business ReviewGraduate School of Commerce, Burapha Universityhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGBR/issue/view/16905
63Advanced Business MagazineAdvanced Standard Group Co., Ltd.https://www.advancedbizmagazine.com/category/magazine/
64ELeader บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) https://www.theeleader.com/
65Business+ (บิสิเนส พลัส)บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) https://www.thebusinessplus.com/
66For Quality Magazineสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.https://www.tpa.or.th/publisher/fqm.php
67HRD JOURNALDepartment of International Graduate Studies in Human Resource Development, Faculty of Education, Burapha Universityhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ
68วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/ibas/index
69วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
(RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss
70วารสารวิชา
การ นวัตกรรมสื่อสารสังคม
(College of Social Communcation Innovation, SWU)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about
71วารสารอินทนิลทักษิณสาร  (Inthaninthaksin Journal)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU
72ABAC JournalAssumption Universityhttp://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal
73ABAC ODI Journal. Vision. Action. OutcomeAssumption Universityhttp://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal
74ASEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND INNOVATIONStamford Universityhttps://ajmi.stamford.edu/index.php/ajmi
75AU Journal of ManagementAssumption University https://aujm.au.edu/index.php/AUJM
76AU-GSB E-JOURNALAssumption Universityhttp://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB
77วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/mmr-vol1/issue/current
78วารสารพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
79วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu
80วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (Journal of Industrial Business Administration)คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba
81วารสารบริหารธุรกิจ (Thammasat Business Journal)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.jba.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List
82วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Innovation and Management)วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim
83วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Journal of Administrative and Management Innovation (Human and Social Sciences))วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์https://so02.tci-thaijo.org/index.php/RCIM
84วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resource and Organization Development Journal)คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index
85วารสาร HR intelligenceสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri
86International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI)GIG Globalhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-technology-human-interaction/1084
87Journal of Supply Chain Management Research and Practice Assumption Universityhttps://jscm.au.edu/index.php/jscm/issue/view/23
88UTCC International Journal of Business and Economicsมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/ijbejournal/index
Scroll to Top