บริการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในเวลาทำการ โดยสามารถคืนหนังสือผ่านตู้รับหนังสือได้ที่บริเวณทางเข้าอาคารบรรณสาร ทั้ง 2 ฝั่ง

หมายเหตุ:

1. กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อชำระค่าปรับได้ในภายหลัง

2. กรณีที่เป็นหนังสือยืมระหว่างห้องสมุด กรุณาติดต่อส่งคืนด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

Scroll to Top