บริการสื่อโสตทัศน์

ให้บริการโดย แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารบรรณสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  บริการห้องฝึกภาษา บริการห้องชมภาพยนตร์ ให้คำแนะนำในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และการจัดกิจรรมส่งเสริมการใช้บริการสื่อการศึกษา ทำหน้าที่จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแลเครือข่ายภายใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

การเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา  08.00 – 18.00 น.  

วันเสาร์ – อาทิตย์     งดให้บริการ

สิทธิ์การให้ยืม – คืน

นักศึกษาปริญญาตรี  โท เอก  ยืมสื่อได้  3 รายการ  3 วัน

บุคลากร     ยืมสื่อได้  5 รายการ  7 วัน

อาจารย์     ยืมสื่อได้  5 รายการ  7 วัน

ระเบียบการใช้บริการห้องภายในแผนกทรัพยการเรียนรู้

ห้องบริการกลุ่ม  จำนวน 2 ห้อง ความจุ 30 ที่นั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยให้บริการโทรทัศน์จอแบน (LED 43 นิ้ว) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อโสตทัศนวัสดุภายในแผนก  หรือ นำสื่อโสตทัศนวัสดุมาดูเองได้ โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบริการให้ทราบ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม มีกล่อง Android Box สามารถเล่น Netflix, YouTube ได้

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ให้บริการเป็นรายบุคคล โดยยืมสื่อโสตทัศนวัสดุจากภายใน หรือ นำสื่อโสตทัศนวัสดุมาดูเอง โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบริการให้ทราบ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม

ห้องชมภาพยนตร์ 222

ห้องชมภาพยนตร์ 223

ประเภทโสตทัศนวัสดุที่ให้บริการ

จำแนกตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

  1. สื่อที่มาพร้อมกับหนังสือ  คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มีข้อมูลประกอบหนังสือเล่มนั้น โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลภายในแผ่น
  2. สื่อการเรียนการสอน  คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มี multimedia / interactive  เพื่อช่วยสอน โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลภายในแผ่น
  3. สื่อภาพยนตร์   คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่เป็น ภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง หรือ ภาพยนตร์สารคดี สามารถเปิดชมได้โดยโทรทัศน์ ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  4. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ เช่น โปสเตอร์ การ์ดรูป แผนที่ ลูกโลก วงจรจำลอง  เป็นสื่อที่ไว้ให้อาจารย์ยืมใช้ในการเรียนการสอน

หมายเหตุ สื่อโสตทัศนวัสดุประเภทภาพยนตร์สามารถยืมดูได้ภายในแผนกฯ ยกเว้น เป็นภาพยนตร์ ประกอบการเรียนที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ ที่สามารถยืมออกได้

Scroll to Top