หนังสือประกอบรายวิชา

คณะวิชาชื่อวิชาภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนร่วม
Al2443คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคง1อ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์อ. ณัฐพร นันทจิระพงศ์
AI2433คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับปัญญาประดิษฐ์ 21อ. ภัททิตา เลิศจริยพรอ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อ.อลิศรา พรายแก้ว
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
AI2303คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
AI2203คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
AI1423คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)1อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
AI1403คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม 11อาจารย์ วรนุช มีภูมิรู้อาจารย์ผู้สอนร่วม:
AI1103คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
AN 2292คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ. ระพีพันธุ์ ศิริเดช
AN 2123คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II 1ผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่นอาจารย์ รังสมิา ใช้เทียมวงศ์
ผศ.ดร. อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ผศ. จันเพ็ญ บางสํารวจ
AN 2161คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II1ผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่นอ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ
ผศ.ดร. อัญชลี ชุมบัวทอง
ผศ. จันเพ็ญ บางสํารวจ
AN2182คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์1อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์รศ. ดร . บังอร ฉางทรัพย์
อ. ระพีพันธุ์ ศิริเดช
AN2003คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์1อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์รศ. ดร . บังอร ฉางทรัพย์
อ. ระพีพันธุ์ ศิริเดช
BH 2393คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีมูลฐาน1อ. ดร. วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุลอ. ศรมน สุทิน
อ. ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
อ. ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
BH 2382คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักชีวเคมี1อ. ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุลอ. ศรมน สุทิน
อ. ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
BH 2341คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน1อ.ศรมน สุทินอ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
BH 2333คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีพื้นฐาน1อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณอ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
อ.ศรมน สุทิน
BI 1071คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์1อ.ปวินท์ สุวรรณกุลอ.ยุคลธร สถาปนศริิ
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์
อ.ดร. ปิยาภรณ์ สภุัคดำรงกุล
ผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ดร. อัญชลี ชุ่มบัวทอง
อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ
อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี
BI 1053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
BI 1052คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์
BI 1042คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
อ.ปวินท์ สุวรรณกุล
อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์
BI 1041คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีววิทยา1อ.ปวินท์ สุวรรณกุลอ.ยุคลธร สถาปนศิริ
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
BI 1012คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา (Biology)1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอ.ปวินท์ สุวรรณกุล
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
CH 1383คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินทรีย์เคมีเบื้องต้น1อ. พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรมอ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ
CS1001คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน1อ. ยุวธิดา ชิวปรีชาอ. วรนุช มีภูมิรู้
อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์
อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
ผศ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อ. ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1323คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง1อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1333คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง1อ. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์อ. ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1353คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPrinciples of Computer Science1อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้
CS 2223คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
CS 2303คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
CS 3453คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกแบบอัลกอริทึม1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
CS 3503คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
CS 3533คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ1ผศ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
CS 3713คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ1อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
CS3723คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
CS 3863คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล
CS 4773คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีComputer Graphics1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
CS 4916คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
ผศ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
FS 4936คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหกิจศึกษา1อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอดอ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
อ.ดร.วภิาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
MS 4053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์1ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทองรศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล
ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.จันเพ็ญ บางสารวจ
อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 4023คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงงานพิเศษ1อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
อ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
อ. ระพีพันธุ์ ศิริเดช
อ. ศรมน สุทิน
อ. จันเพ็ญ บางสารวจ
MS 3032คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสาทกายวิภาคศาสตร์1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 3023คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรสิตวิทยาทางการแพทย์1รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์
MS 3022คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อเยื่อวิทยา1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 3001คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์1อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์อ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์
MS 2002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิคุ้มกันวิทยา1รศ. บังอร ฉางทรัพย์อ. ศรมน สุทิน
MI 2463คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน1อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุลอ. ดร.รุจิราลัย พูลทวี
อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
อ. สุรีย์พร เอี่ยมศรี
MI2134คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา1อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
อ. สุรีย์พร เอี่ยมศรี
อ. ภาณุพงศ์ สหายสุข
MI2133คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยา1อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
อ. สุรีย์พร เอี่ยมศรี
อ. ภาณุพงศ์ สหายสุข
MI2131คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการจุลชีววิทยา1อ. สุรีย์พร เอี่ยมศรีอ. ดร.รุจิราลัย พูลทวี
อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
MA1103คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์เบื้องต้น1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
MA 1073คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และสถิติ1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
MA1012คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแคลคูลัสเบื้องต้น1อ. อลิศรา พรายแก้ว
อ.ภัททิตา เลิศจริย
MA 1003คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
อ.อลิศรา พรายแก้ว
MA 1002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์1อ.อลิศรา พรายแก้ว
PH 2161คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ1ผศ. ดร.พรสิริ วนรัฐิกาลรศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อ. ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
PH2151คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์1อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ผศ.ดร. พรสิริ วนรัฐกาล
รศ. ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
PH2132คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ1รศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผลอ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
PH2122คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์1รศ.ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผลผศ. ดร. พรสิริ วนรัฐิกาล
อ. ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
PH1181คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ1อ.ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์รศ. ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
PH1142คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ1อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
PS 2323คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรรีวิทยา1อ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ
PS 2033คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรีรวิทยาของมนุษย์1ผศ. ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทองผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ
PS2002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรีรวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคสมทบ)1อ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ
ST1053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติเบื้องต้นภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติอ. ภัททิตา เลิศจริยพร
ST2003คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวสถิติภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติอ. ภัททิตา เลิศจริยพร
ST2013คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถิตเพื่อการบริบาลสุขภาพภาคการศึกษาที่ 1อ. ภัททิตา เลิศจริยพร
ST2043คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นภาคการศึกษาที่ 1อ.อลิศรา พรายแก้ว
ST 2053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติธุรกิจภาคการศึกษาที่ 1อ.ภัททิตา เลิศจริยพร
PM2103คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล1ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. อธิรัตน์ อํานวยผล
อ. อธิรัตน์ อํานวยผล
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
PM 3013คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยา1อ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี
PM3113คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยา 11ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
ผศ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี
PP3123คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยา 21ผศ.ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
อ.อธิรัตน์ อํานวยผล
ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ดร.บุณฑรี ศิริวาริน
PP3131คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชวิทยา1ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี
ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
ดร.บุณฑรี ศิริวาริน
PP3603คณะเภสัชศาสตร์เคมีของยา 11อ.ดร.จิรัฐติกาล ไม้จีน
อ.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
อาจารย์ผู้สอนร่วม:ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
PP3622คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิเคราะห์ 11อ. ดร. จิรัฐติกาล ไม้จีน
อ. ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
รศ. พวงแก้ว ลัคนทินพร
อ. ศิริพร พันธุวนิช
อ. สุวรรณา จารุนุช
อ. ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
อ. ปารวัณ รามนันทน์
PP3631คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 11อ.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
อ.ปารวัณ รามนันทน์
รศ. พวงแก้ว ลัคนทินพร
อ.ดร. นวลตา ม่วงน้อยเจริญ
อ. ศิริพร พันธุวนิช
อ. สุวรรณา จารุนุช
รศ. ดร. รัตนา อินทรานุปกรณ์
ผศ. ดร. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
อ.ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
รศ. ดร. รัตนา อินทรานุปกรณ์
ผศ. ดร. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
อ.ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
อ. ดร. จิรัฐติกาล ไม้จีน
อ. นิติกานต์ ธิปันแก้ว
PP3743คณะเภสัชศาสตร์เทคโนโลยีเภสัชกรรม 21ผศ. ดร. ปวีณา ว่องตระกูลผศ.ดร. วารุณี ลี้สัจจะกูล
ผศ. ดร. สุนี ชายณรงค์อ
ดร. ปารภัทร โศภารักษ์
อ.หรรษา มหามงคล
PP3751คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม1ผศ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูลผศ.ดร.วารุณี ลี้สัจจะกูล
ผศ.ดร.สุนี ชาญณรงค์
อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์
อ.หรรษา มหามงคล
PP4112คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบำบัด 31อ.พศิน หัสดํา
อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ. อมรเทพ ไวยพาลา
อ. วิชชุตา เพชรชู
PP4122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบำบัด1อ.อธิรัตน์ อํานวยผล
อ.พศิน หัสดํา
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ. ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
PP4131คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชบำบัด1อ.พศิน หัสดํา
อ.วิชชุตา เพชรชู
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
อ. อมรเทพ ไวยพาลา
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
อ. จตุรัส พูลมงคล
อ. ภัทรานันท์ เตรียมสติ
PP4232คณะเภสัชศาสตร์เภสัชกรรมโรงพยาบาล1บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
ผศ. ปิยะวัน วงศ์บุญหนัก
PP4412คณะเภสัชศาสตร์นิติเภสัชและจรรยาบรรณ1ดร. ศรัณย์ กอสนานผศ. ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
PP4903คณะเภสัชศาสตร์เภสัชเวท 21อ. ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
รศ. ชาญชัย สาดแสงจันทร์
รศ. ดร. รัตนา อินทรานุปกรณ
ผศ. ดร. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
PP5111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบําบัด 61อ. ขัตติยะ มั่งคั่งอ. วิชชุตา เพชรชู
PP5122คณะเภสัชศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก1อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
ผ.ศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ. นลินพร ประเสริฐโสภา
PP5142คณะเภสัชศาสตร์พิษวิทยาคลินิก1ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี
ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
ผศ. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ดร. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
อ. ขัตติยะ มั่งคั่ง
PM5172คณะเภสัชศาสตร์โรคที่เกิดจากยา1อ. อมรเทพ ไวยพาลา
อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
อ.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
อ.พศิน หัสดํา
อ.วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
PP5192คณะเภสัชศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรม 31อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
อ จัตุรัส พูลมงคล
อ. ดร อรนิภา วงศ์สีลโชติ
อ. อธิรัตน์ อํานวยผล
อ. พศิน หัสดํา
อ. ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ. รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ. วิชชุตา เพชรชู
อ. อมรเทพ ไวยพาลา
อ.จตุรัส พูลมงคล
อ.วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
อ.ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี
อ.ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
อ.ภัทรานันท์ เตรียมสติ
PP5342คณะเภสัชศาสตร์การจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน1อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอดผศ. นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
PP5352คณะเภสัชศาสตร์อาการวิทยาสำหรับเภสัชกร1อ. พศิน หัสดำ
อ. จตุรัส พุลมงคล
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
ผศ. นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
อ. วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
อ. ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
PP5422คณะเภสัชศาสตร์เภสัชเศรษฐศาสตร์1ผศ. ดร. มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรีอ. ดร. วิรัตน์ ทองรอด
PP5542คณะเภสัชศาสตร์เภสัชระบาดวิทยา1อ. ชุลีพร ละเอียดดีอ. ดร. วิรัตน์ ทองรอด
ผศ. ดร. มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี
ผศ. ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
PP5792คณะเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง1อ. หรรษา มหามงคลผศ. ดร. ปวีณา ว่องตระกูล
PV 1601คณะเภสัชศาสตร์บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรมภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอดอ. ดร. ศรัณย์ กอสนาน
EG 2822คณะภายภาพบำบัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 11อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริอ.ดร.สุภาณี ชวนเชย
อ. สมนึก ส่่งวาณิชย์
CA 4056คณะนิเทศศาสตร์สหกิจศึกษา1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์อ. ณฐมน วันวิชัย
อ. สรวลสรรค์ พจนอารี
ผศ. สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
CA4033คณะนิเทศศาสตร์โครงงานพิเศษ1รองศาสตราจารย์ จรุงยศ อรัณยะนาครศ. ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
รศ. รัตนา ทิมเมือง
CA4003คณะนิเทศศาสตร์การวิจัยทางนิเทศศาสตร์1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
CA4001คณะนิเทศศาสตร์เตรียมสหกิจศึกษา1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ผศ. รัตนา ทิมเมือง
ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
รศ. จรุงยศ อรัณยะนาค
อ. ณฐมน วันวิชัย
อ.สรวลสรรค์ พจนอารี
ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
อ. พิรชา ทองอุไร
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
CA3373คณะนิเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่1อาจารย์พิรชา ทองอุไร
CA 3433คณะนิเทศศาสตร์การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเวที1อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม
CA3343คณะนิเทศศาสตร์การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่1อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้มผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง
CA3263คณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารองค์กร1อาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารี
CA3213คณะนิเทศศาสตร์การออกแบบสื่อดิจิทัล1รองศาสตราจารย์จรุงยศ อรัณยะนาค
CA3113คณะนิเทศศาสตร์แผนกลยุทธ์สื่อโฆษณา1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
CA3103คณะนิเทศศาสตร์การสร้างสรรค์บทโฆษณา1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
CA3093คณะนิเทศศาสตร์ทฤษฎีการสื่อสาร1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์อาจารย์ณฐมน วันวิชัย
CA3053คณะนิเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
CA 2193คณะนิเทศศาสตร์โฆษณาและสื่อสารการตลาด1อาจารย์ณฐมน วันวิชัย
CA 2183คณะนิเทศศาสตร์การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ (Editing for Communication Arts)1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
CA 2083คณะนิเทศศาสตร์การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printed Media Design)1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
CA 1203คณะนิเทศศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม1อาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารีอาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย
CA 1093คณะนิเทศศาสตร์การเล่าเรื่องข้ามสื่อ1อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม
CA 1083คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสาร1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
GE2242คณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม1อ. สรวลสวรรค์ พจนอารีผศ. ดร. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
CN0011คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนพื้นฐาน 11วิทยาลัยจีนศึกษา
CN0012คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนพื้นฐาน 22วิทยาลัยจีนศึกษา
CN0017คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนโบราณ 11อ.หยางเจิ้นหลิน
CN0023คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 31อ.หยางเจิ้นหลิน
CN0023คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 32อ.หยาง เจิ้นหลิน
CN0024คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 11อ.สุวิมล ผลชารี
CN0025คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 22อ.สุวิมล ผลชารี
CN0026คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนทางการแพทย์ 11อ.ยอดหทัย จีรพงษ์อุดม
CN0027คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนทางการแพทย์ 22อ. อ.จุติพงศ์
CM1023คณะการแพทย์แผนจีนสุขภาพกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน3อ.สุวิมล ผลชารี
CM1035คณะการแพทย์แผนจีนทฤษฎีพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน1อ.อรภา ศิลมัฐ
CM1043คณะการแพทย์แผนจีนเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม3อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM1052คณะการแพทย์แผนจีนเทคนิคการทำหัตถการนวดทุยหนา2อ.ธนกร ชาญนุวงค์
CM1063คณะการแพทย์แผนจีนการรักษาโรคด้วยการนวดทุยหนา3อ.ธนกร ชาญนุวงค์
CM2014คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน2อ.ภารวี ขวัญแก้ว
CM2033คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน1อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM2103คณะการแพทย์แผนจีนสมุนไพรจีน 11อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM2113คณะการแพทย์แผนจีนสมุนไพรจีน 21อ.สุวิมล ผลชารี
CM2122คณะการแพทย์แผนจีนพื้นฐานการแปรรูปยาสมุนไพรจีน3อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM2132คณะการแพทย์แผนจีนเทคนิคการทำหัตการฝังเข็มและรมยา2อ.วรพงษ์
CM2143คณะการแพทย์แผนจีนการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มและรมยา1อ.หลินยู่วเซิง (Lin Yusheng)
CM2162คณะการแพทย์แผนจีนกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุขไทย2อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM2172คณะการแพทย์แผนจีนความคิดเชิงวิพากย์และเวชจริยศาสตร์3อ.อรภา ศิลมัฐ
CM2184คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน1อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM3013คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 11อ.หยางเจิ้นหลิน
CM3013คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 12อ.หยาง เจิ้นหลิน
CM3023คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 21อ.สุวิมล ผลชารี
CM3023คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 22อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM3034คณะการแพทย์แผนจีนคัมภีร์โบราณ1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3043คณะการแพทย์แผนจีนอายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน2อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM3092คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 22อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM3103คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 31อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM3103คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 32อ.หลินยู่วเซิง (Lin Yusheng)
CM3132คณะการแพทย์แผนจีนสัมมนาทางการแพทย์แผนจีน3อ.จารุพรรณ โพธิ์สัตย์
CM3201คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการฝังเข็มและรมยา1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3201คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการฝังเข็มและรมยา2อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3141คณะการแพทย์แผนจีนจิตวิทยาทางการแพทย์2อ.ยอดหทัย
CM3152คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิง1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3162คณะการแพทย์แผนจีนทฤษฎีเวินปิ้ง1อ.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์
CM3172คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น2อ.โก ซึงเท็ก (Go Sungteak)
CM3182คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่2อ.พรพรรณ
CM3195คณะการแพทย์แผนจีนอายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 12อ.ดร.จารุพรรณ
CM3211คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการนวดทุยหนา1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3211คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการนวดทุยหนา2อ. ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM4015คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมแพทย์จีน 11อ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM4025คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมแพทย์แผนจีน 22อ.สุวิมล ผลชารี
CM4034คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน2อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4043คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 12อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4044คณะการแพทย์แผนจีนสูตินรีเวช1อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4064คณะการแพทย์แผนจีนโรคกระดูก2อ.ซือ หงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4072คณะการแพทย์แผนจีนโรคหู คอ จมูก1อ.วีรชัย สุทธิธารธวัช
CM4082คณะการแพทย์แผนจีนทุยหนา 12อ.ซือหงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4093คณะการแพทย์แผนจีนทุยหนา 22อ.ซือหงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4122คณะการแพทย์แผนจีนจักษุทางการแพทย์แผนจีน2อ.หยาง เจิ้นหลิน
CM4133คณะการแพทย์แผนจีนกุมารเวชศาสร์1อ.อรภา ศิลมัฐ
CM5025คณะการแพทย์แผนจีนฝึกงานทางคลินิก 12อ.ธนกร ชาญนุวงค์
PA2233คณะการแพทย์แผนจีนพยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน2อ.ยอดหทัย
PT1021คณะกายภาพบำบัดมูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 11อ. กวีพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.ภัสสร วิชิต
อ. ดร.พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. กนกอร ขาวสร้อย
อ. กวีพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์
PT2022คณะกายภาพบำบัดพื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด1ผศ. ดร. เสาวนีย์ วรวุฒางกูรอ. กนกอร ขาวสร้อย
อ. ดร. บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. น้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์
PT2143คณะกายภาพบำบัดชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐาน1อ. ดร. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์อ. ดร. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ชญานี แก้วทอง
PT3022คณะกายภาพบำบัดหลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด1ผศ. สุนทรี ชยาวัชรกุลอ. ดร. ภัสสร วิชิต
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธวานิช
อ. จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
PT3163คณะกายภาพบำบัดการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 21อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดีอ. ดร. เจนจิรา อัสพันธ์
อ. ดร. สุดาพร พุ่มเมือง
PT3223คณะกายภาพบำบัดการจัด ดัด และดึง1อ. ดร.อรียาภรณ์ จงเสถียรธรรมอ. กวีพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์
อ. วรรณิษา แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
PT3343คณะกายภาพบำบัดการวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า1อ. น้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์ผศ. ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
อ. ดวงพร เบญจณราสุทธิ์
อ. ดร. ดร.นพพร คุรุเสถียร
PT3512คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบประสาท 11อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณอ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.สุภาณี ชวนเชย
อ. ดร.ภัสสร วิชิต
อ. น้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์
อ. พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย
PT3521คณะกายภาพบำบัดการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 11อ.ดร.สุภาณี ชวนเชยอ.ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ.สมนึก ส่งวาณิชย์
PT3861คณะกายภาพบำบัดบูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 21อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดีอ.ดร. นพพร คุรุเสถียร
ผศ.ดร.เสาวนีย์ วรวุฒางกูร
อ. ดวงพร เบญจนราสุทธิ์
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
อ.ดร.อารียาภรณ์ จงเสถียรธรรม
ผศ.สุนทรี ชยาวัชรกุล
อ.กวีพงศ์ จาตุรงคสัมฤทธิ์
อ. วรรณิษา แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
อ. สมนึก ส่งวาณิช
อ. ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล
PT3913คณะกายภาพบำบัดพื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์1อ. ดร.สุภาณี ชวนเชยนพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน
อ.นพ.ดร.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร
พ.ต.อ.พญ.อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
อ.พญ.วีราภรณ์ พุฒิวงศ์รักษ์
อ.พญ.สุขมาส สุวรรณวลัยกรนาวาโท
นายแพทย์ รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อาจารย์แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ
อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
อาจารย์ จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
PT4032คณะกายภาพบำบัดกฎหมายและการบริหารงาน1อ. ดร.พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ผศ.ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์
อ. ดวงหทัย แสงสว่าง
ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช
ผศ.ดร.จิตวรี ขำเดช
อ.ปรีชา อัศวโกสินทร์ชัย
อ.เรวดี จังศิริพรปกรณ์
PT4412คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 21อ. ดร.นพพร คุรุเสถียรอ. ดวงพร เบญจนราสุทธิ์
ผศ. ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
อ. ดร.อรียาภรณ์ จงเสถียรธรรม
อ. ดร.นพพร คุรุเสถียร
อ. กวีพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์
อ. วรรณิษา แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
รศ. ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช
PT4611คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียนโลหิต 21ผศ. ดร. เสาวณีย์ วรวุฒางกูรผศ. ดร. เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
ผศ. สุนทรี ชยาวัชรกุล
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
PT4702คณะกายภาพบำบัดโครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด1ผศ. นิภาพร ริโกคณาจารย์คณะกายภาพบำบัดอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์
PT4711คณะกายภาพบำบัดระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด1ผศ. นิภาพร ริโกคณาจารย์คณะกายภาพบำบัดอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์
PT4721คณะกายภาพบำบัดโครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด1ผศ. นิภาพร ริโกคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
PT4821คณะกายภาพบำบัดบูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 31อ. สมนึก ส่งวาณิชย์ผศ. ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์
อ. สุภาณี ชวนเชย
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. กนกอร ขาวสร้อย
อ. สมนึก ส่งวาณิชย์
PT4911คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในการกีฬาภาคการศึกษาที่ 1อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริอ. ดร. อรียาภรณ์ จงเสถียรธรรม
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
อ. พรรษา อมรมงคล
PT4912คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงามภาคการศึกษาที่ 1อ. ปวีนุช ศรีมงคลชัยอ. ปวีนุช ศรีมงคลชัย
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
ผศ. ดร.ปวีณา ว่องตระกูล
อ. ปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ
อ. ดร.เบญริตา จิตอารี
PT4921คณะกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงอายุภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์อ.ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ.ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ.เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
PT4922คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่นๆภาคการศึกษาที่ 1อ. กภ. มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูลอ. ดร.กภ. บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.กภ. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ดร.กภ. ภัสสร วิชิต
อ. กภ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. ดร.กภ. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์ผศ.ศิรประภา ทับทิม
PT4923คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่นๆภาคการศึกษาที่ 1อ. กภ. มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูลอ. ดร.กภ. บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.กภ. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ดร.กภ. ภัสสร วิชิต
อ. กภ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. ดร.กภ. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์ผศ.ศิรประภา ทับทิม
PT4942คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในชุมชนภาคการศึกษาที่ 1อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิชอ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ. ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
PT4962คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพภาคการศึกษาที่ 1อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิชอ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ. ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
Scroll to Top