ผลจากข้อเสนอแนะ

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับข้อเสนอผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ นั้น ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

Scroll to Top