วิธียืมหนังสือต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ (WMS)

             การให้บริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ เหมือนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั่วๆ ไป ที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการยืม และคืนให้ในระบบ เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังมิได้นำเครื่องยืม คืน ด้วยตนเองมาใช้ เมื่อมีการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแล้ว โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผู้ใช้อาจจะใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่ให้ยืม ตามสิทธิ์ กรณีนี้ ผู้ใช้สามารถมาต่ออายุการยืม ด้วยตนเองที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืม ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีขั้้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ห้องสมุดหรือศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ https://lib.hcu.ac.th/ หรือ https://hcu.on.worldcat.org/discovery จะเห็นรูปหน้าจอการค้น คือ WorldCat Discovery (WCD) หรือ OPAC ที่เราคุ้นเค้ย

2. คลิกที่ลูกศร จากไอคอน

3. ปรากฏดังรูป

4. เลือก Sign In เพื่อเข้าระบบแสดงตัวตนในการเป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารสนเทศ จะปรากฎ ดังรูป

5. ให้เลือก

จะปรากฏดังรูป

ให้ใส่ User Name และ Password ของสมาชิกที่ใช้เข้า Wifi ของมหาวิทยาลัย คลิก Sign in

จะปรากฎดังรูป

6. คลิก Icon รูป

7.  เลือก My Account

8. จะปรากฎรายการยืมหนังสือของสมาชิก

9. คลิก Status Renew ในรายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการต่ออายุการยืม ทำได้ทีละ 1 รายการ ก่อนที่จะคลิก Renew ให้สังเกตวันกำหนดส่งด้วย หลังจากคลิก Renew แล้ว วันกำหนดส่งจะเปลี่ยนไปจากเดิม

10. สมาชิก Renew หนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Sign Out ออกจากระบบทุกครั้ง

Scroll to Top