ห้องสัมมนา/ประชุม

แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการห้องต่างๆ

  1. จองห้องออนไลน์ด้วยตัวเอง ได้ที่ https://comonline.hcu.ac.th/EBooking/

    ดูขั้นตอนการจองออนไลน์ >>> Click <<<

  2. ควรจองห้องมาก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

  3. เข้าใช้ห้องตามวันและเวลาที่จองไว้ หากไม่มาใช้บริการภายใน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ห้อง เพื่อจะได้ให้สิทธิ์กับผู้อื่นต่อไป

  4. ขอความร่วมมือในการปิดไฟและรักษาความสะอาดหลังการใช้ห้อง

  5. ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการให้บริการต่อไป

  6. ในกรณี Walk in ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 หรือโทร 1432

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการห้องประชุม และห้องสัมมนา ดังนี้

ชั้น 2 ห้องประชุม 212

ชั้น 2 ห้องชมภาพยนตร์ 222

ชั้น 2 ห้องชมภาพยนตร์ 223

ชั้น 4 ห้องสัมมนากลุ่ม

ชั้น 6 Co-working space (ต้องการใช้งานโต๊ะประชุมกลุ่มพร้อม Smart TV ติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น 6)

Scroll to Top