รายชื่อหนังสือ

วิทยาลัยจีนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะการแพทย์แผนจีน

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประมวลกฎหมาย
อ้างอิงกฎหมาย

คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและหลักการพยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล

Scroll to Top