Open Access

-A-

AJHP American Journal of Health-System Pharmacy
   วารสารทางด้านเภสัชศาสตร์
AJPE American Journal of Pharmaceutical Education
   วารสารทางวิชาการของ  The American Association of Colleges of Pharmacy (AACP) ครอบคลุมการสอนทางการด้านเภสัชกรรมในสหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติ
American Journal of Pharmacy and Health Research 
   วารสารแบบเปิดรายเดือน ในสหสาขาวิชาทางด้านเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์
Arxiv.org
   แหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open access) ในสาขา Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics โดย Cornell University Library 

-B-

BENTHAM OPEN
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบคลุมวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์
Berkeley Business Law Journal
  วารสารทางด้านกฎหมายธุรกิจของ University of California, Berkeley, School of Law
Bioline International
  ให้บริการบทความ/งานวิจัยฉบับเต็มทางด้าน Public health, International Development, Tropical Medicine, Food and Nutritional Security และ Biodiversity
BioMed Central The Open Access Publisher
  ให้บริการวารสารที่เป็น Open access มากกว่า 293 ฉบับ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ โดย BioMed Central
BMJ
  แหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open access) ครอบคลุมงานวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงการรักษา
bookboon.com
  รวมตำราเรียนสำหรับนักศึกษามากกว่า 900 ชื่อ และหนังสือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการธุรกิจมากกว่า 600 ชื่อ โดยเนื้อหาครอบคลุมด้าน Accounting, Career & Study advice, Economics & Finance, Engineering, IT &       Programming, Languages, Marketing & Law, Natural Sciences, Statistics & Mathematics, Strategy & Management จัดทำโดย Ventus ประเทศเดนมาร์ค
Boston College Law Review
  วารสารทางด้านกฎหมายของ Boston College Law School

-C-

China/Asia On Demand (CAOD)
  The knowledge gateway to research materials from China in particular and Asia in general  
ChemistryCentral
  เป็น Open access สาขาเคมี โดย BioMed Central
ClinicalTrails.gov
  รวบรวมการศึกษาทางคลินิกที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและการศึกษาทางคลินิกในประเทศค่าง ๆ
California Law Review (Berkeley)
  วารสารทางด้านกฎหมายของ University of California, Berkeley, School of Law
Cambridge Open Access
  บริการวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access โดย Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา
  eBooks List of Open Access
Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open
  Open Access Journal ด้านการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา
Cardozo Law Review
  วารสารทางด้านกฎหมาย
ChEMBL Database
  ฐานข้อมูลทางด้านสารชีวโมเลกุล (Bioactive Molecules) ที่เกี่ยวข้องกับตัวยา ให้บริการโดย European Molecular Biology Laboratory เนื้อหาว่าด้วยข้อมูลทั้งทางเคมี สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactivity) และจีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อใช้ในการแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมให้เป็นตัวยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
Chemistry Central Journal (BMC Chemistry)
  Open Access Research Journal สาขาเคมี
ChemSpider: Search and Share Chemistry
  ฐานข้อมูลโครงสร้างทางเคมีที่ให้บริการโดย Royal Society of Chemistry ให้บริการสืบค้นเอกสารและโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 35 ล้านโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
CiteSeerX
  ให้บริการเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร เอกสารตำรา ของ The College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University
Cornell Law Review
  วารสารทางด้านกฎหมายของ Cornell University Law School

-D-

DOAJ ( Directory of Open Access Journal)
  เป็นแหล่งสารสนเทศแบบเปิดที่รวมวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ บทความมากว่า 1,000,000 บทความ จาก 136 ประเทศ
Digitalbookindex
  ให้บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 140,000 ชื่อ จากทั้งหมดมากกว่า 165,000 ชื่อจากมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ทั้งหวังและไม่หวังกำไรมากกว่า 1,800 แห่ง
Directory of Open Access Books: DOAB
  ให้บริการหนังสือวิชาการมากกว่า 3,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation)
DrugBank
  ฐานช้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) และเคมีสารสนเทศศาสตร์ (Cheminformatics) โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลยาต่างๆ มากกว่า 13,491 รายการ ให้บริการโดย University of Alberta
Duke Law Journal
  วารสารทางด้านกฎหมายของ Duke University School of Law

-E-

Economics
  รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
Elsevier Open Access Journals
  เป็นสารสนเทศแบบเปิดของสำนักพิมพ์ Elsevier ทุกสาขาวิชา
ERIC
  รวมบทความทางด้านการศึกษา

-F-

Frontiers
  The 3rd most-cited and 6th largest research publisher and open science platform  
Faculty of 1000 Biology
  ฐานข้อมูลทางชีววิทยา
Faculty of 1000 Medicine
  ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์
FreeBooks4Doctors.com 
  เป็นแหล่งรวมตำรา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางการแพทย์
FreeMedicalJournals.com
  ฐานข้อมูล วารสารเกี่ยวกับทางการแพทย์ เปิดให้ใช้งานได้ฟรี สามารถค้นหาได้ทั้ง Abstract และ Fulltext(ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในบางเอกสาร) 

-G-

Green Digital Library
  แหล่งรวบรวมความรู้ หนังสือดิจิทัล ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทย

-H-

HighWire 
  ครอบคลุมบทความฉบับเต็ม ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
Hindawi Publishing Corporation

-I-

The International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)
  รวบรวมการศึกษาทางคลินิกที่ขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติ ซึ่งรวบรวมโดยองค์การอนามัยโลก
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  บริการวารสารทางจุลชีววิทยาของ  The Society for General Microbiology
Interscience Open Access Journals: IOAJ
  บริการวารสารที่เป็น Open access ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
IAMCR (The International Association for Media and Communication Research)
  รวมวารสารทางด้าน Media and Communications 
IOPSCIENCE
  เป็น Open access ของวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ โดย  IOPSCIENCE Publishing

-J-

JSTOR
  ครอบคลุมวารสารและหนังสือในสาขาต่างๆ ได้แก่ อาณาบริเวณศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย แพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ มีวารสารแบ่งเป็นสาขามนุษยวิทยา โบราณคดี การศึกษา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประขากรศาสตร์ จิตวิทยา นโยบายสาธารณะและบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา การขนส่ง ฯลฯ
Journal of General Virology 
  เป็นวารสารทางด้านไวรัสวิทยาของ The Society for General Microbiology
Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences (JPBS)
  เป็นวารสารแบบเปิดสหสาขาวิชาทางด้านชีวการแพทย์ ครอบคลุมงานวิจัย บทวิจารณ์ การสื่อสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทุกสาขาทางเภสัชศาสตร์ 

-M-

Medscape
  แหล่งสารสนเทศสำหรับแพทย์ ประกอบด้วยบทความทางการแพทย์ เภสัชกรรม ข่าวสารและการประชุม รวมทั้งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Microbiology
  เป็นวารสารทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology

-N-

NTIS (The National Technical Information Service)
  รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
National Library of Medicine
  The National Library of Medicine (NLM), on the NIH campus in Bethesda, Maryland, is the world’s largest biomedical library and the developer of electronic information services that delivers data to millions of scientists, health professionals and members of the public around the glode, every day.

-O-

OMICS International Journal
  เป็นสารสนเทศแบบเปิด (Open access) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 700 ชื่อ
Open Access Journals in Library & Information Science
  Open access ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
OAJSE (Open Access Journals Search Engine)
  Open access ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Open Biology
  เป็น Open access ของวารสารทางด้าน cell and developmental biology, molecular and structural biology, biochemistry, neuroscience, immunology, microbiology and genetics
OpenDOAR
  เปิดให้บริการ เมื่อปี ค.ศ. 2005 เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง มหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม และมหาวิทยาลัยลุนด์ ได้รับการสนับสนุนจาก OSI, JISC, SPARC Europe และ CURL รวบรวมสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่เป็นฉบับเต็มสำหรับการค้นคว้าทางวิชาการ
OpenGrey
  รวบรวมวรรณกรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของการศึกษาในทวีปยุโรปในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
Open Science Directory  (OSD)
  ครอบคลุมวารสารทางวิทยาศาสตร์มากว่า 13,000 ชื่อ และมากกว่า 20,000 บทความ ดำเนินการโดย EBSCO และ the Hasselt University Library
Oxford Journals
  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ของวารสารต่างๆ ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press มากกว่า 100 ชื่อใน 7 สาขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ การแพทย์ และสังคมศาสตร์

-P-

Pharma Journals
  เป็นวารสารทางเภสัชกรรมของ OMICS International ครอบคลุมการค้นยา การพัฒนายา ความเป็นผิด การทดลองทางคลินิก
Pharmacy — Open Access Pharmacy Education & Practice Journal
  เป็นวารสารแบบเปิดทางด้านการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ โดย MDPI
Public Library of Science (PLoS) 
  เป็นสารสนเทศแบบเปิด ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ได้แก่ PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Currents, PLOS Genetics, PLOS Pathogens, PLOS ONE, PLOS Neglected Tropical Diseases

-S-

SAGE Journals Online
  เป็นฐานข้อมูลวารสารของสำนักพิมพ์ SAGE ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้ง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ScienceDirect Open Access
  เป็นแหล่งรวมบทความจากวารสารที่เป็น Open access โดยบริษัท Elsevier
ScieceOpen
  แหล่งรวมสารสนเทศ ความรู้ นวัตกรรม การค้นพบ ทางด้านวิทยาศาสตร์
Scientific Research Publishing : SCIRP
  เป็นแหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open access) ของ Scientific Research Publishing ครอบคลุมวารสารมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ทางด้าานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
Springerlink
  ฐานข้อมูล Springer มีบางส่วนที่เปิดให้ใช้ Full paer ฟรี
SpringerOpen

-T-

Thailand Digital Journal
  เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย

TNRR (Thai National Research Repository)  
 คลังข้อมูลงานวิจัยไทย โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-W-

Wiley Open Access
  เป็น Open Access ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
WorldScientificOpen
  เป็นแหล่งสารสนเทศแบบเปิดทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย World Scientific Publishing 

-ก-

การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ค-

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ TNRR (Thai National Research Repository) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
 รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Scroll to Top