ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

 • Thai Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย (เอกสารฉบับเต็ม) โดย ThaiLIS-Thai Library Integrated System หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNET) 
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database) ฐานข้อมูลวิทยนิพนธ์ในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007 (เฉพาะสาระสังเขป) โดย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • CUIR คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีเฉพาะสาระสังเขป
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
 • Australian Digital Theses Program  เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • DART-Europe E-Theses Portal สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย 324 แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร
 • Digital Library and Archives เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ Virginia Tech
 • dissertations.se วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสวีเดนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • DiVA แหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย 28 แห่งในสวีเดน และนอร์เวย์
 • DSpace ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 40,000 รายการ ย้อนหลังไปถึงกลางทศวรรษ 1800 แต่ฉบับเต็มปีหลังปี ค.ศ. 2004
 • EThOS (Electronic Theses Online Service), UK เป็นบริการของ British Library ในการเป็นจุดศูนย์รวมในการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ลงในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 250,000 รายการ
 • HKUST Institutional Repository ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอื่นๆ ของ Hong Kong University of Science and Technology
 • Index to Theses  ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ที่มากกว่า 580,000 รายการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1716 ถึง ปัจจุบัน มีสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์หลังปี ค.ศ. 1986
 • Kiwi Research Information Service  เป็นเกตเวย์ในการเข้าถึงสารสนเทศแบบเปิด (open access) ของมหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ของนิวซีแลนด์
 • Library and Archives Canada  เป็นแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในแคนาดา เกือบ 70 แห่ง
 • The Networked Digital Libraries of Theses and Dissertations (NDLTD)  ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกมากกว่า 1 ล้านระเบียน
Scroll to Top