ฐานข้อมูล นสพ. จีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า มาดำเนินการถ่ายสำเนาเป็นภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN)

นโยบายการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน

นักวิจัย นักวิชาการที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย (Thailand Digital Chinese Newspaer-TDCN) สามารถติดต่อขอเข้าใช้ฐานข้อมูลได้โดย

1. ทำจดหมายขออนุญาตเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ถึง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแนะนำตนเอง ระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้  ช่วงวันและเวลาที่จะเข้ามาใช้ และลักษณะข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

ทั้งนี้จดหมายขออนุญาต ควรออกโดยหน่วยงานที่สามารถรับรองและยืนยันข้อมูลของท่านได้  ส่งจดหมายมาที่อีเมล์  libhcu@hotmail.com

ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม. ที่ 18
ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
แผนที่    >>> คลิ๊ก <<<
โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1417
e-mail: libhcu@hotmail.com

2. เวลาในการเข้าใช้ฐานข้อมูล: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. 
โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้เข้าใช้บริการ ที่ ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

3. ไม่อนุญาตให้มีการพิมพ์เอกสารใดๆ จากฐานข้อมูล

หมายเหตุ : The Collection Digital Chinese Newspapers since 1923 to 1986. (ตั้งแต่ 2466 ถึง 2529) ใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตัวเล่มต้นฉบับส่งคืนสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว และทุกรูปไม่มี OCR

ไทม์ไลน์โครงการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

泰国的复制中文报纸
二〇〇八年九月二十九日华侨崇圣大学图书馆资讯中心与国立图书馆合作复制泰国的中文报纸。自一九一七年以来,泰国出版的旧中文日报、周报,都蕴含大量宝贵的文献。为了保存中文旧报纸,及提供做为研究的便利,图书馆资讯中心发展了“泰国中文报章数码资料系统”Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN)。泰国及外国研究者对此数据库很感兴趣。

泰华旧报纸查阅须知
读者使用本馆所拍摄之泰国早期旧报纸时,先确定欲找寻之内容,再依据其项目条输入,点按调取数据库相关版页。读者即可查询所需内容。

 步骤 :

  • 开机后进入泰华旧报纸电子档资料库。
  • 依据读者所欲寻找之内容,查对右边”项目”栏。
  • 输入正确项目条。
  • 页面即显示所有电子档报章之该项目内容。
  • 读者即可滚动电子档寻找所须资料。
  • 读者如有疑难,请向本馆管理员询问。管理员将给予相关的协助。

Map    >>> Click <<<

Remark :

The Collection Digital Chinese Newspapers has photos from 1923 to 1987 but that has not 1941-1942 and some month during WARII. Huachiew Chalermprakiet University can use/service the collection of pictures only with an internal university network, and all photos do not have OCR.

Thailand Digital Chinese Newspapers Use Policy
Anyone with a legitimate research interest in Thailand Digital Chinese Newspapers (TDCN) of Huachiew University Library is welcome to use them, subject to the following rules:

1. Please write a formal letter (recommended you by your organization or faculty) and send it by email asking for permission to use TDCN and infrom us about your topic that you Interested in researching , when you will come here.

To: The Director
Library and Information Center,
Huchiew Chalermprakiet University
18/18 Debaratana Road (Km. 18)
Tumbol Bangchalong, Aumphur Bang Phli, Samut Prakarn 10540.
Map>>> Click <<<
Tel:  02-312-6300 ext. 1417
e-mail: libhcu@hotmail.com

2. Access Hours: Mon.- Fri.  8.30 am-6.00 pm. , intranet use only on the 5th fl. of the Library

3. Printing of documents is not allowed.

      Download User Guide

Scroll to Top