ข้อมูลการให้บริการ

            ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล และโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่ครอบคลุม การเรียนการสอนในสาขา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และศิลปศาสตร์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีห้องสมุดภาษาจีน สำหรับเผยแพร่วิชาการด้านภาษาจีนโดยเฉพาะ

เวลาทำการ

ปิดให้บริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนปกติ

ชั้น 1,3,4,6

วันจันทร์ – ศุกร์      เปิดเวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์    เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น.

ชั้น 2,5

วันจันทร์ – ศุกร์    เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์    ปิดให้บริการ

ภาคฤดูร้อน
ชั้น 1,3,4,6
 
วันจันทร์ – ศุกร์      เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์    เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น.

ชั้น 2,5
 
วันจันทร์ – ศุกร์       เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์    ปิดให้บริการ
ปิดภาคการศึกษา

 

ทุกชั้น

วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์   ปิดให้บริการ

ประเภทสมาชิกที่ให้บริการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการแก่  นักศึกษา  อาจารย์ อาจารย์พิเศษ (แสดงหนังสือรับรองจากคณบดีของคณะที่สังกัด) เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารและสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัย   ส่วน บุคคลภายนอก  สามารถขอเข้าใช้ห้องสมุดโดยแจ้งความประสงค์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 1 และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย  โดยเจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรนั้นไว้เป็นหลักฐานและมอบบัตร visitor  และคืนบัตร จนกว่าจะใช้บริการเสร็จเรียบร้อย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

การยืมสิ่งพิมพ์
  • ผู้ใช้ที่เป็น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถยืมทรัพยากรประเภทหนังสือ และโสตทัศนวัสดุได้ ยกเว้น หนังสืออ้างอิง วารสาร ที่ไม่สามารถยืมออกจากศูนย์บรรณสารสนเทศได้  แต่สามารถยืมไปเพื่อถ่ายเอกสาร แต่ต้องคืนภายในวันเดียวกัน  มิฉะนั้น ต้องชำระค่าปรับเล่มละ 10 บาทต่อ 1 วัน
  • การยืมให้นำบัตรประจำตัวที่มีบาร์โค้ดหมายเลขสมาชิกห้องสมุด พร้อมทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการขอยืมมาผ่านขั้นตอนการยืมที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ / ระยะเวลาให้ยืม 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ยืมหนังสือได้ 7 เล่ม 14 วัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท  ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม 14 วัน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม 28 วัน
บุคลากร  ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม 14 วัน
อาจารย์  ยืมหนังสือได้ 15 เล่ม 28 วัน
ผู้บริหาร  ยืมหนังสือได้ 15 เล่ม 56 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

บริการยืมต่อ
  • นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก สามารถ Renew No Limit (โดยจะต้องไม่มีผู้ใดมาจองหนังสือเล่มดังกล่าว และสิ้นสุดภาคการศึกษาจะไม่สามารถยืมต่อได้อีก)
  • อาจารย์ บุคลากร  Renew No Limit  (โดยจะต้องไม่มีผู้ใดมาจองหนังสือเล่มดังกล่าว)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

การคืนหนังสือ

เวลาทำการปกติ   ส่งคืนสิ่งพิมพ์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

บริการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในเวลาทำการ โดยสามารถคืนหนังสือผ่านตู้รับหนังสือนอกเวลาได้ที่บริเวณทางเข้าอาคารบรรณสาร ทั้ง 2 ฝั่ง


หมายเหตุ:

– กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1เพื่อชำระค่าปรับได้ในภายหลัง
– กรณีที่เป็นหนังสือยืมระหว่างห้องสมุด กรุณาติดต่อส่งคืนด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

การคิดค่าปรับ

กรณี การคืน ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เกินกำหนด ปรับรายการละ 5 บาท/วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

การแจ้งหนังสือหาย

หากทำหนังสือของศูนย์บรรณสารสนเทศหายให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 1ทันที  เพื่อดำเนินการหยุดค่าปรับ โดยผู้ใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มการแจ้งหนังสือหาย และชำระค่าปรับ นับแต่วันกำหนดส่งถึงวันที่แจ้งหาย และชดใช้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (Process) หนังสือหาย 50 บาทต่อ 1 เล่ม และจัดหาหนังสือมาทดแทนเล่มที่ได้แจ้งหายไว้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากแจ้งหาย หรือหากไม่สามารถหาหนังสือมาทดแทนได้ต้องชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือตามจำนวนที่ทำหาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร. 02-312-6300-79 ต่อ 1332

การจองหนังสือ

ให้บริการจองใน 2 ลักษณะ

1. ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจองหนังสือเล่มที่ต้องการแต่มีผู้อื่นยืมออกไป เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืม คืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจอง ซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือเบอร์ 1332 และ 1472
2. ให้บริการจองหนังสือผ่านระบบการจองออนไลน์ ตามขั้นตอน ดังนี้  http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/reservation-on-wcd เมื่อผู้ใช้จองหนังสือในระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะหยิบตัวเล่ม ตามที่แจ้งมาไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  หากไม่มารับตามวันที่แจ้งในระบบเกิน 3 วัน จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือ 02-312-6300-79 ต่อ 1332 และ 1472

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า โดยผู้ใช้สามารถสอบถาม โดยตรงกับบรรณารักษ์ หรือทางโทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1332, 1420 (ห้องสมุดภาษาจีน), 1432, 1464,1472 และ 1476  หรือถามผ่าน เว็บไซต์ ทาง  FB  ของศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือ LINE@687ppyum

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-312-6300-79 ต่อ 1332 และ 1472

บริการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยรายบุคคลทางออนไลน์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัยรายบุคคล  โดยสามารถติดต่อผ่านทาง  rss.libhcu@gmail.com หรือติดต่อ 02-312-6300-79 ต่อ 1464

ติดต่อ 02-312-6300-79 ต่อ 1464

บริการสารสนเทศตามคำขอ

ให้บริการสืบค้นข้อมูล บทความ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยติดต่อขอใช้บริการได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เบอร์ 02-312-6300-79 ต่อ 1464, 1472

02-312-6300-79 ต่อ 1464, 1472

บริการ Book Delivery

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการ Book Delivery ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการแจ้งหนังสือที่ต้องการผ่านระบบการจองหนังสือออนไลน์ มีระเบียบการให้บริการ Book Delivery ดังนี้

1. ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ตรวจสอบหนังสือที่ต้องการยืมว่ามี สถานภาพเป็น available จึงสามารถใช้บริการได้
3. จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ และระบุสถานที่จัดส่งภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือภายในเวลาทำการปกติ เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์
5. ผู้ใช้บริการแต่ละประเภทสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : บริการยืม-คืน : โทรศัพท์ 02-312-6300-79 ต่อ 1332

บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย

บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น

บริการโสตทัศนวัสดุ

บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น

บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก.

บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก. ให้บริการแนะนำและช่วยสืบค้นข้อมูลทางประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่หอเอกสารจดหมาย ชั้น 4 อาคารบรรณสาร ติดต่อ 02-312-6300-79 ต่อ 1561

ติดต่อ 02-312-6300-79 ต่อ 1561

Scroll to Top