บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก.

บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก. ให้บริการแนะนำและช่วยสืบค้นข้อมูลทางประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่หอเอกสารจดหมาย ชั้น 4 อาคารบรรณสาร เบอร์  02-312-6300-97 ต่อ 1561

Scroll to Top