บริการจองหนังสือ

ให้บริการจองใน 2 ลักษณะ

1. ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจองหนังสือเล่มที่ต้องการแต่มีผู้อื่นยืมออกไป เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืม คืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจอง ซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือเบอร์ 1332 และ 1472

2. ให้บริการจองหนังสือผ่านระบบการจองออนไลน์ ตามขั้นตอน ดังนี้ http://lib.hcu.ac.th/index.php/reservation-on-wcd เมื่อผู้ใช้จองหนังสือในระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะหยิบตัวเล่ม ตามที่แจ้งมาไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  หากไม่มารับตามวันที่แจ้งในระบบเกิน 3 วัน จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือเบอร์ 1332 และ 1472

Scroll to Top