ฐานข้อมูลวิชาการ

 • Thai Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย (เอกสารฉบับเต็ม) โดย ThaiLIS-Thai Library Integrated System หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNET)
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
  ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา พัฒนาโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานวิจัย เป็น 12 หมวดหมู่  ได้แก่ กฎหมายการศึกษา ปฐมวัย ประถม-มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ วัดประเมินผลการศึกษา ครู เทคโนโลยีการศึกษา นโยบายการศึษา หลักสูตรและการเรียนรู้ และอื่นๆ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
 • ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย (Thai National Research Repository – TNRR) 
  ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยโดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564 อันประกอบด้วย วช. – สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สกว. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • Microsoft Academic
  เป็นเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยการกำหนดสาขาวิชา ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร ฯลฯ ที่ต้องการสืบค้น แสดงจำนวนผลงาน การถุกนำไปอ้างอิง แสดงรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานร่วมกัน
 • Thai Journal Online (ThaiJO)
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สวสก.
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (Biodata)
  ฐานข้อมูลนักวิจัย จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
  รวมความรู้ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัล เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส. และเครือข่าย
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  แหล่งรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette) 
  ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
 • ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
  ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ของประเทศมากกว่า 200 แห่ง สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต
 • ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index Centre – TCI) 
  บริการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
Scroll to Top