รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะนิติศาสตร์)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1Thammasat Business Law Journalโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ/
2กฤษฎีกาสารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา https://www.krisdika.go.th/web/guest/krisdika-news
3ข่าวเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/
4จุลสารศาลฎีกา ศาลฎีกาhttp://www.supremecourt.or.th/จุลสารศาลฎีกา
5คำพิพากษาฎีกาเนติบัณฑิตยสภาhttps://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php?lang=th
6คำพิพากษาศาลฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรมhttp://deka.supremecourt.or.th/
7จดหมายข่าวสภาทนายความสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/category/newsletter/
8จุลนิติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาhttps://shorturl.asia/zrIla
9ดุลพาหสำนักงานศาลยุติธรรมhttps://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/1605
10บทบัณฑิตย์เนติบัณฑิตยสภาhttp://www.thethaibar.org/botbundit/journal-previous
11ราชกิจจานุเบกษา สำนักงานราชกิจจานุเบกษาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
12รัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร https://www.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak
13รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=mediabook
14วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal
15วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/transportandmaritimelawjournal/issue/view/16982
16วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/law_ubu
17วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรมสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมhttps://oia.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/8152  
18วารสารกฎหมายปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/journal.htm
19วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx
20วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  (Public Health Policy & Laws Journal)ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/
21วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/index
22วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal
23วารสารการบริหารปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/
24วารสารกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติhttps://probation.go.th/documents.php?id=158
25วารสารกรมบังคับคดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมhttps://www.led.go.th/magazine/journal.asp
26วารสารกระบวนการยุติธรรม กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรมhttp://www.oja.go.th/TH/journaloftjs/
27วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดลhttps://tci-thaijo.org/index.php/QLLJ/index
28วารสารดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมhttps://www.dsi.go.th/th/Type/DSI-Journal
29วารสารตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติhttp://asci.police.go.th/home/?page_id=1346
30วารสารทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์https://www.ipthailand.go.th/th/เอกสารเผยแพร่-3.html
31วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์https://law.dpu.ac.th/dpulawpridijournal/
32วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
33วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/index
34Cornell International Law JournalCornell Universityhttp://cornellilj.org/
35วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttps://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ
36วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal
37วารสาร CMU Journal of Law and Social Science
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS
38วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/index
39วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman
40วารสารยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมhttps://www.moj.go.th/news/379
41วารสารแรงงานกระทรวงแรงงานhttps://www.mol.go.th/e_magazine
42วารสารราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์http://www.correct.go.th/?page_id=12285
43วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/index
44วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีhttp://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/
45วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/about
46วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยhttp://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/journal.php
47วารสารวิชาการ ป.ป.ช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติhttps://www.nacc.go.th/naccjournal/category/20191128130627116/list?
48วารสารวิชาการศาลปกครองสำนักงานศาลปกครองhttps://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-1.html
49วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติhttp://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Documents/magazineRights.aspx
50วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/forensic/index
51วารสารศาลยุติธรรมกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรมhttps://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/392863/browse?order=DESC&type=dateissued
52วารสารศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc
53วารสารสุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติhttps://www.nacc.go.th/category/20180831184640754/list?
54วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม https://nctc.oncb.go.th/e-book_index.php?gid=60
55วารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/
56วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติhttps://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Documents/law-nhrc.aspx
57วารสารสิทธิและสันติศึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/index
58วารสารหลักเมืองสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมhttp://lakmuangonline.com/?cat=18
59Stanford Law ReviewStanford Universityhttps://www.stanfordlawreview.org/
60สลค.สารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีhttps://www.soc.go.th/?page_id=260
61เอกสารข่าวรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรhttps://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3019
62American journal of international law.ASILhttps://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law
63American Journal of JurisprudenceOxford University Presshttps://academic.oup.com/ajj/issue
64European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal JusticeBrill Academic Publishershttps://brill.com/view/journals/eccl/eccl-overview.xml
65International Journal of Children’s RightsBrill Academic Publishershttps://brill.com/view/journals/chil/chil-overview.xml
66Arbitration InternationalOxford University Presshttps://academic.oup.com/arbitration
67Internet Law Bulletin (Bundle)LexisNexis (SNG)http://www2.lexisnexis.com.au/sites/en-au/products/internet-law-bulletin-online.page
68 Journal of Criminology Sage Publicationshttps://journals.sagepub.com/home/anj
69Lloyd’s Maritime and Commercial Law QuarterlyInforma Lawhttps://www.lloydslistintelligence.com/services/reports-and-publications/maritime-commercial-law
70New Zealand Law Journal  LexisNexis (SNG)http://www.lexisnexis.co.nz/en-nz/products/new-zealand-law-journal.page
71Cambridge Law JournalCambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal
https://www.jstor.org/journal/camblawj
72Revue de L’Union EuropeenneDallozhttps://www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_de_l_Union_europeenne-313.htm
73Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’Histoire du Droit / Legal History ReviewBrill Academic Publishershttps://brill.com/view/journals/lega/lega-overview.xml
74European public lawKluwer Law Internationalhttps://kluwerlawonline.com/Journals/European%20Public%20Law/411
75European review of private law/Revue Europeenne de Droit Prive/ Europaeische Zeitschrift fuer PrivatrechtKluwer Law Internationalhttps://kluwerlawonline.com/Journals/European+Review+of+Private+Law/589
76IIC – International Review of Intellectual Property and Competition LawSpringerhttps://link.springer.com/journal/40319/volumes-and-issues
77Industrial Law JournalOxford University Presshttps://academic.oup.com/ilj
78International & Comparative Law QuarterlyCambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly
79Journal of Law and SocietyJohn Wiley and Sonshttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676478
80Journal of world tradeKluwer Law Internationalhttps://kluwerlawonline.com/Journals/Journal%20of%20World%20Trade/408
81Legal issues of economic integrationKluwer Law Internationalhttps://kluwerlawonline.com/Journals/Legal%20Issues%20of%20Economic%20Integration/580
82Legal StudiesCambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/journals/legal-studies|
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1748121x
83Oxford Journal of Legal StudiesOxford University Presshttps://academic.oup.com/ojls
https://www.jstor.org/journal/oxfojlegastud
84Ratio JurisJohn Wiley and Sonshttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679337
85The Journal of Roman StudiesCambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-roman-studies/all-issues
86The Modern Law ReviewJohn Wiley and Sonshttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682230
87World trade and arbitration materials.Kluwer Law Internationalhttps://kluwerlawonline.com/Journals/World%20Trade%20and%20Arbitration%20Materials/410
88Cornell Law ReviewCornell Universityhttp://cornelllawreview.org/
https://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/Cornell-Law-Review-Online/Cornell-Law-Review-Online.cfm
89วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
(Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD))
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD
Scroll to Top