รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะศิลปศาสตร์)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์
 

ลำดับที่ชื่อวารสาร
หน่วยงาน/สำนักพิมพ์
Link
1วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Journal of Kanchanaburi Rajabhat University)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีhttps://www.kru.ac.th/journal/index.php?content=content_list&lid=2
2วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University)คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/issue/archive
3มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (Humanities & Social Science)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/issue/archive
4มนุษยศาสตร์สาร   (Journal of Human Sciences) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://journal.human.cmu.ac.th/
5วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru
6วารสาร มฉก. วิชาการ  (HCU Journal of Health Science)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL
9วารสารช่อพะยอม  (Chophayom Journal)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom
10วารสารไทยคดีศึกษา (The Journal of the Thai Khadi Research Institute)สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal
11วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies)สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.thaistudiesjournal.org/
12จดหมายข่าว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (RILCA Newsletter)สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://lc.mahidol.ac.th/th/PublicationMultimedia/RILCANewsletter.htm
13นิตยสารเที่ยวรอบโลก (Travel around the World Magazine)นิตยสารเที่ยวรอบโลกhttps://www.travelaroundtheworld-mag.com/
14วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/husoskru
15วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKU International Journal of Humanities and Social Sciences) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ
16วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science for Development)สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
17วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index
18วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu
19วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/index
20วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human
21วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
22วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index
23วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตhttps://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index
24วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU
25วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Journal of Humanities and Social sciences University of Phayao)กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
26วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/issue/view/16733
27วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index
28วารสารอินทนิลทักษิณสาร  (Inthaninthaksin Journal)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU
29วารสารมนุษย์กับสังคม (Journal of Man and Society)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/husocjournal
30วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/index
31วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai
32วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Education, Silpakorn University)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal
33วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd
34วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Educational Research Journal)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal
35วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn/index
36ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/index
37ดำรงวิชาการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong
38วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีhttps://journal.pbru.ac.th/allarticles.php
39วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts))บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal
40วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย (Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.rujogs.ru.ac.th/
41วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.edujournal.ru.ac.th/
42วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru
43วารสารวิจัย มข. (บัณฑิตศึกษา) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies))บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://journal.gs.kku.ac.th/hs
44วารสาร มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา (KKU Research Journal (Graduate Studies)บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://journal.gs.kku.ac.th/gs
45วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (University of Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences) กองวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/index
46วารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์ประยุกต์  (The Journal Of Faculty Of Applied Arts)คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb
47วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  (Burapha Journal of Business Management)คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/about
48วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  (Burapha Journal of Political Economy)คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/pegbuu
49วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Journal of Humanities and Social Sciences)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO
50วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
51วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (EAU Heritage)มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci
52มนุษยสังคมสาร (มสส.)  Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index
53วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru
54วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru
55วารสารบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU
56วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/search
57วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences)ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/about
58วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Thammasat University)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts
59วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Songklanakarin: Journal of Social Sciences and Humanities)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh
60วารสารสหศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/sahasart
61วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี (Interdisciplinary Sripatum Chonburi Journal (ISCJ))มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ/index
62วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Journal of Social Science)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss
63วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku
64วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา (Thai Journal of East Asian Studies)สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/
65วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (Journal of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husocjr/index
66วารสารสุทธิปริทัศน์ (Suddhiparitad Journal) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal
67สารคดีSarakadee Magazinehttps://www.sarakadee.com/
68สังคมศาสตร์ปริทัศน์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยhttp://www.openbase.in.th/SocialScienceReview
69วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart Journal of Social Sciences)สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://kukr.lib.ku.ac.th/journal/KJSS
70วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University)วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu
71วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Integrated Social Science Journal)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/159428
72วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss
73วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu
74วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/
75กระแสวัฒนธรรม (Journal of Cultural Approach)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach
76วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
77วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (Humanities & Social Sciences)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/about
78วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (JOURNAL OF THAI HOSPITALITY AND TOURISM)สมาคมนักวิชาการ การท่องเที่่ยว (ประเทศไทย) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat
79วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (Journal of Liberal Arts and Service Industry)โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/index
80วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาhttps://www.mots.go.th/Ebook-List.php?gebookid=4
81วารสารการจัดการการท่องเที่ยว นันทนจิตและจิตบริการ (Journal of Tourism, Leisure and Hospitality Management)Luangporyai Associationhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTHM
82อนุสาร อ. ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยhttps://osothoonline.com/e-library/
83นิตยสารเที่ยวรอบโลก (Travel around the World Magazine)นิตยสารเที่ยวรอบโลกhttps://www.travelaroundtheworld-mag.com/
84วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ ฝ่ายสารสนเทศและเฝ้าระวังพื้นที่ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชhttps://portal.dnp.go.th/Periodicals/nationalpark
85ศิลปวัฒนธรรมบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) https://www.silpa-mag.com/magazine
86วารสารวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมhttp://magazine.culture.go.th/
87สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Institute of Culture and Arts Journal Srinakjarinwirot University)สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica
88วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/about
89จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทยสมาคมจดหมายเหตุไทย (The Associaton of Thai Archives)http://www.thaiarchives.org/newsletter/
90จุลสารหอจดหมายเหตุ  ธรรมศาสตร์ (Thammasat University Archives Bulletin)หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://archives.library.tu.ac.th/จุลสารหอจดหมายเหตุธรรม/
91วารสารภาษาปริทัศน์ (Pasaa Paritat Journal)สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/current_issue_p2.php
92PASAA : A Journal of Language Teaching and Learning สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/home_p1.php
93เอเชียปริทัศน์ (Asia Paridarsana)สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Publishing-Asia-Paritas.php
94วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Letters) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters
95National Geographic ฉบับภาษาไทยอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)https://ngthai.com/
96National Geographic National Geographic Societyhttps://www.nationalgeographic.com/
97Sawasdee Thai Airways International Public Company Limited(THAI)https://www.sawasdeemagazine.com/
98วารสาร OUT DOOR THAILANDThailand Outdoorhttps://www.thailandoutdoor.com/ThailandOutdoor/e-Magazine.html
99วารสารสถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute Journal) สถาบันพระปกเกล้าhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/
100วารสารวิชาการ นวัตกรรมสื่อสารสังคม
(College of Social Communcation Innovation, SWU)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about
101วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
102วิภาษาสำนักงานนิตยสารวิภาษา
103วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss
104ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  (Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences)สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd
105วารสารเมืองโบราณ (Muang Boran Journal)เมืองโบราณhttp://www.muangboranjournal.com/category/เปิดหน้าวารสาร
106วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://so01.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/index
107วารสารเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit Journal)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu
108วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Library Journal)สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณhttp://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_library
109วารสารสหวิทยาการ
(Journal of Integrated Sciences   College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/citujournal/about
110วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu/index
111วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University)Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla Universityhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la
112วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (Journal of Religion and Culture)วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm
113วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  (Valaya Alongkorn Review)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var
114วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)
วิทยาลัยนครราชสีมา  (สำนักวิจัยและพัฒนา) https://so03.tci-thttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal/index
 
115วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University)มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์haijo.org/index.php/hsjournalnmc/about
116วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/wh/login
117วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Researcg Journal)สกสว.https://abcjournal.trf.or.th/
118วารสารวจนะ (Vacana: Journal of Language and Linguistics)Mae Fah Luang Universityhttp://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index
119วารสารรัชต์ภาคย์ (Rajapark Journal) สถาบันรัชต์ภาคย์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ
120วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU Library Journal)สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตhttp://rilj.rsu.ac.th/
121วารสารมหาจุฬาวิชาการ (Mahachula Academic Journal)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA
122วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ (NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences)โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA
123วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture)Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol Universityhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/about
124วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit
125วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku
126วารสารปาริชาต (Parichat Journal)Research and Development Institute, Thaksin University, Phatthalung Campushttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
127วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (Thammasat Journal of History)ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/index
128วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร (NIDA Journal of Language and Communication)Graduate School of Language and Communication,
National Institute of Development Administration
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NJLC
129วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
130วารสารจันทรเกษมสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
131วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Journal of Cultural Diversity)คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://culturalscience.msu.ac.th/journal/
132วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ
133ภาษาและภาษาศาสตร์ (Language & Linguistics)Linguistics Department, the Faculty of Liberal Arts, Thammasat Universityhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/
134พิฆเนศวร์สาร (Ganesha Journal)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan
135กระแสวัฒนธรรม Siam Universityhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach
136วารสารสารสนเทศศาสตร์Department of Information Science Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen Universityhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku
137The Journal of Behavioral Science (JBS)Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot Universityhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS
138ThoughtsDepartment of English,Faculty of Arts, Chulalongkorn Universityhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/thoughts
139The New English TeacherAssumption University http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher
140RIAN THAI : International Journal of Thai StudiesChulalongkorn Universityhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/rianthai/index
141MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences Research Administration Division, Mae Fah Luang University Research and Innovation Institutehttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion
142Journal of Urban Culture ResearchOsaka City University & Chulalongkorn University https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR
143ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and HumanitiesChiang Mai Universityhttps://cmuj.cmu.ac.th/asr/asr.php
144BU ACADEMIC REVIEWResearch and Creative Activity Support Office. BANGKOK UNIVERSITYhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview/
145Asian Journal of Literature, Culture and SocietyAssumption Universityhttp://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AsianJournal/
146Humanities, Arts and Social Sciences StudiesSilpakorn Universityhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/hasss
147International Journal of Asian Tourism Management School of Tourism Development, Maejo University and Asian Tourism Management Associationhttp://www.tourism.mju.ac.th/journal.php
148วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
(Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD))
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD
149โดมทัศน์ 
(Domtad)
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://library.tu.ac.th/library-collection/library-journals
150อินฟอร์เมชั่น
(Information)
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://infojournal.kku.ac.th/index.php/information
151วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
(The Journal of Faculty of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
of Faculty of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North Bangkokhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb/
152Journal of Information and Learning [JIL]  เดิม ชื่อ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index
153วารสารสารสนเทศ
(Journal of Information Science)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku
Scroll to Top