รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดีการสังคม

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/index
2วารสารประชากรศาสตร์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.cps.chula.ac.th/newcps/journalnew/index.php
3วารสารวิจัยสังคมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
4วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนสำน้กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติhttps://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Documents/magazineRights.aspx
5วารสารกฎหมายสิทธิมุนษยชนสำน้กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติhttps://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Documents/law-nhrc.aspx
6วารสารพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/issue/view/16954
7วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSA/about/contact
8วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku
9วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/
10actionaidActionAid Thailandhttps://actionaid.or.th/publications/
11วารสารคิดนอกกรอบสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนhttps://pda.or.th/pda-journal-publication/
12วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างhttps://www.mbuslc.ac.th/ojs/index.php/issj
13วารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttps://journal.rmutto.ac.th/
14วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีhttps://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/index
15วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss
16วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/husocetc/About_Journal
17วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu
18วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj
19วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/index
20วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพาhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
21วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh
22วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/prn/issue/view/16966
23วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.journal.nu.ac.th/JCDR/issue/view/107
24วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu
25วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ
27รายงานทีดีอาร์ไอสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยhttps://tdri.or.th/publication-categories/tdri-report/
28Journal of Population and Social Studies (JPSS)Institute for Population and Social Research, Mahidol Universityhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/
29วารสารประชากรสมาคมนักประชากรไทยhttp://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/
30แรงงานปริทัศน์มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันhttps://aromfoundation.org/category/แรงงานปริทัศน์/
31จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/
32วารสารพัฒนศาสตร์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu
33วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)http://www.rdpb.go.th/th/Download/วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-c117
34วารสารราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์http://www.correct.go.th/?page_id=12285
35แรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมhttps://www.mol.go.th/e_magazine
39วารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานhttp://tls.labour.go.th/index.php/journals
40วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job Magazine)กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมhttps://www.doe.go.th/prd/main/knowledge/param/site/1/cat/22/sub/0/pull/category/view/cover-view
41วารสารสานสร้างสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=news&pg=journal
42วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttps://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/store.php
43วารสารสังคมภิวัฒน็คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/about
44Asia Pacific Journal of Social Work and DevelopmentTaylor $ Francis Online
Asia Pacific Journal of Social Work and Development
https://www.tandfonline.com/loi/rswd20
 
45International Social WorkSAGEhttps://journals.sagepub.com/loi/isw
46Journal of Social SciencesScience Publicationshttps://thescipub.com/jss
47Technium Social Sciences JournalScience Publicationshttps://techniumscience.com/index.php/socialsciences/issue/view/54
48Social SciencesMDPIhttps://www.mdpi.com/journal/socsci
49Journal of Social Work EducationTaylor $ Francis Onlinehttps://www.tandfonline.com/loi/uswe20
50Social ProblemsOxford Academichttps://academic.oup.com/socpro/issue
51Social Theory and PraticeJSTORhttps://www.jstor.org/journal/socitheoprac
52American Journal of SociologyThe University of Chicago Presshttps://www.journals.uchicago.edu/loi/ajs
53Community Development JournalOxford Academichttps://academic.oup.com/cdj/issue/56/3
54Current SociologySAGEhttps://journals.sagepub.com/loi/csia
55Journal of Counseling and DevelopmentWiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/toc/15566676/2021/99/3
56Social Service ReviewThe University of Chicago Presshttps://www.journals.uchicago.edu/loi/ssr
57วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
(Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD))
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD
Scroll to Top