รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะการแพทย์แผนจีน)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะการแพทย์แผนจีน 

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
2วารสารการแพทย์แผนจีนคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJTCM
3วารสารการแพทย์ฝังเข็มสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร 
4จุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกhttps://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/multimedia/102-e-book/journal-dtam.html
5The American Journal of Chinese MedicineWorld Scienctifichttps://www.worldscientific.com/worldscinet/ajcm
6GUANGXI JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION  
7GUANGXI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM)  
8JIA TING YI SHENG  
Scroll to Top