รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะเภสัชศาสตร์)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1American Journal of Chinese Medicine World Scientific Publishinghttps://www.worldscientific.com/worldscinet/ajcm
2Bulletin of Health, Science and TechnologyFaculty of Pharmacy, Rangsit Universityhttp://www.rsu.ac.th/bhst/index.php
3Clinical Pharmacology & TherapeuticsSt. Louis C.V. Mosbyhttps://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/loi/15326535
4Cosmetics & ToiletriesAllured Publishing Corporationhttp://www.cosmeticsandtoiletries.com/
5Drug Metabolism & DispositionAmerican Society for Pharmacology and Experimental Therapeuticshttp://dmd.aspetjournals.org/
6Hospital pharmacySAGE Publicationhttps://journals.sagepub.com/home/hpxa
7Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy (JMCP)The Academy of Managed Care Pharmacyhttps://www.jmcp.org
8Journal of Parenteral and Enteral NutritionEilliams & Wilkins https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19412444
9Journal of pharmaceutical sciencesAmerican Chemical Society  and American Pharmaceutical Associationhttps://www.journals.elsevier.com/journal-of-pharmaceutical-sciences
10Pharmaceutical Sciences Asia (Former Name:  University Journal of Pharmaceutical Sciences)Faculty of Pharmacy, Mahidol Universityhttps://pharmacy.mahidol.ac.th/journal/
11Medical Progress  CMEบริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัดhttps://mims.com/Thailand/CustomContent/HTML/CME_TH?format=master
12MIMS Antimicrobial Tims (Thailand) Ltdhttp://mims.com/thailand/customcontent/html/mims%20antimicrobial%20thailand%202013-2014?format=master
13MIMS Cardiology TIMS (Thailand) Ltdhttps://specialty.mims.com/cardiology
14MIMS IDENTA Tims (Thailand) Ltdhttps://www.mims.com/thailand
15MIMS Neurology & PsychiatryTIMS (Thailand) Ltdhttps://www.mims.com/india/CustomContent/HTML/MIMS%20Neurology%20and%20Psychiatry%20Thailand%202013?format=master
16MIMS Pharmaceutical Directory TIMS (Thailand) Ltdhttps://www.mims.co.uk/
17MIMS Pharmacy TIMS (Thailand) Ltdhttps://specialty.mims.com/pharmacy
18MIMS Respirology TIMS (Thailand) Ltdhttps://www.mims.com/thailand
19MIMS.com annual (Full Prescribing information) TIMS (Thailand) Ltdhttps://www.mims.com/thailand
20MIMS Thailand Tims (Thailand) Ltdhttps://www.mims.com/thailand
21Molecular PharmaceuticsThe American Chemical Societyhttps://pubs.acs.org/journal/mpohbp
22Nutrition in Clinical PracticeSAGE Publicationhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/19412452
23Pharmacological ReviewsWilliams & Wilkins Cohttp://pharmrev.aspetjournals.org/
24Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug TherapyPharmacotherapy Publications, Inc.https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/18759114
25Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  (ไทยเภสัชสาร)Faculty of Pharmaceutical Sciences,  Chulalongkorn Universityhttp://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps
26ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขhttp://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Journal/
27จุลสารข้อมูลสมุนไพรสำนักงานข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/index.asp
28จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/clmj/about
29ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index
30ไทยไภษัชยนิพนธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
31PharmaTimesPharmaTimes Mediahttp://www.pharmatimes.com/magazine
32เมดิคอลไทม์บริษัทเมดิเจอร์นัลจำกัด 
33วงการยา (The Medicine Jounal)บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัดhttp://wongkarnpat.com/magazineya.php
 
34วชิรเวชสารวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครhttps://tci-thaijo.org/index.php/VMED
35วารสารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย 
36วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรมสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)http://tipa.or.th/tipa/home/
37วารสารเภสัชกรรมชุมชนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)http://www.pharcpa.com/index.php?page=journal
38วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(TJHP: Thai Journal of Hospital Pharmacy)
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP
39Journal of Basic and Applied Pharmacology” (J Basic App Pharmacol)
เดิมชื่อ วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/JBAP
40วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences)คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/43412
41วารสารยาสมาคมร้านขายยา 
42วารสารยาน่ารู้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์https://www.pat.or.th/index.php/2017-09-24-07-08-25/ya-na-roo
43วารสารเวชบำบัดวิกฤตสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยhttp://www.criticalcarethai.org/pagecontent.asp?id=8198
44วารสารสมุนไพรสำนักงานข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
45วารสารองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมhttps://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=111
46วารสารอาหารและยา (FDA Journal)สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/index.php
47วารสารเภสัขศาสตร์ภาคเหนือคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันภาคเหนือhttp://www.jntp.pharmacy.up.ac.th/About-us.aspx
48วารสารเภสัชกรรมคลินิกศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://dmsic.moph.go.th/index/dataservice/92/0
49วารสารเภสัชกรรมไทยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index
50สารคลังข้อมูลยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/book_list.php
51จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมhttps://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content&menuid=29
52วารสารหมอยาไทยวิจัย (Journal of Traditional  Thai Medicine Research)มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm
53วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Journal of Health Consumer Protection)ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/JOHCP
54วารสารสุขภาพศาสตร์และการศึกษา (Journal of Health Sciences and Pedagogy)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนกhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP
55Multidisciplinary for Health Journalสำนักงานวารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/MDHJ
56Journal of the Nephrology (วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNST/index
Scroll to Top