รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (วิทยาลัยจีนศึกษา)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของวิทยาลัยจีนศึกษา (คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) 

ลำดับที่ชื่อวารสาร
หน่วยงาน/สำนักพิมพ์
Link
1วารสารจีน-ไทย สองภาษาสำนักพิมพ์จีนสยาม 
2ข่าวจีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.csc.ias.chula.ac.th/ผลงานเผยแพร่/
3วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนวิทยาลัยจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn/index
4วารสารจีนศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ
5วารสารอาศรมสยาม-จีนวิทยา อาศรมสยาม-จีนวิทยาhttps://www.arsomsiam.com/
6วารสารจีนวิทยาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttps://sclc.mfu.ac.th/sclc-newsletter.html
7วารสารเอเชียตะวันออก และอาเซียนศึกษาศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.easc.ru.ac.th/2018/index.php/journal
8วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  (Thai Journal of East Asian Studies)สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/index
9เอเชียปริทัศน์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/
10วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสคร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/index
11วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสคร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/about
12วารสารมนุษยศาสตร์วิชากร (Manutsayasat Wichakan)
เดิมชื่อวารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index
13วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la
14วารสารปัญญาภิวัฒน์สถาบันปัญญาภิวัฒน์https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index
Scroll to Top