รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะเทคนิคการแพทย์)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://journal.ams.cmu.ac.th/index.php/j 
2Journal of Associated Medical Sciences Faculty of Associated Medical Sciences (AMS), Chiang Mai Universityhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS/issue/archive
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
4วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technological Association of Thailand)สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยhttps://jmt-amtt.com/?journal=jmt-amtt
5Journal of Medical Technology and Physical TherapyFaculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen Universityhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
6Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS)Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen Universityhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
7Chulalongkorn Medical Journal (จุฬาลงกรณ์เวชสาร)Faculty of Medicine, Chulalongkorn Universityhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/clmj
8วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต (Journal of Hematology and Transfusion Medicine)สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed
9Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร) Faculty of  Medicine Vajira Hospital, University of Bangkok Metropolishttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/index
10วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://www.dmsc.moph.go.th/dmscjournal/home.php
11วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข (Journal of Health Systemห Research)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal
12Asian biomedicineSciendohttps://content.sciendo.com/view/journals/abm/abm-overview.xml
13Siriraj Medical JournalFaculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/index
14Asian Archives of Pathology The Office Journal of Royal Collage of Pathologists of Thailandhttps://www.asianarchpath.com/
15Ramathibodi Medical Journal Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol Universityhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/index
16Siriraj Medical Bulletin (เวชบันทึกศิริราช)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/issue/view/16753
17Songklanagarin Medical Journal
เปลี่ยนชื่อเป็น The Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)
Prince of Songkla Universityhttp://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj
18The Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)
เดิมชื่อ Songklanagarin Medical Journal
Prince of Songkla Universityhttps://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr
19Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร)Faculty of Medicine, Khon Kaen Universityhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/index
20Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร) Faculty of  Medicine Vajira Hospital, University of Bangkok Metropolishttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/index
21วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttp://journal.ssru.ac.th/index.php/jahs
22วารสารเอื้องผึ้ง (Ueang Phueng Journal)มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/AUP
23Journal of Medicine and Health Sciences (วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index
24วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
(The Journal of Tropical Medicine and Parasitology)
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทยhttp://www.ptat.org/th/journal
Scroll to Top