รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (The Journal of Chulabhorn Royal Academy)ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra
2วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(EAU Heritage Journal Science and Technology)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/about
3วารสารวิชาการประยุกต์ใช้โนโลยีสารสนเทศ (Journal of Applied Information Technology)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามhttp://it.rmu.ac.th/project-journal/
4วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal
5วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT University)ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU
6วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academic Journal)Research and Developement Institute, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumihttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/about
9วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต (PKRU SciTech Journal)Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index
10วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Industry Technology Lampang Rajabhat University)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech
11วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)Research and Development Institute, Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/wichcha
12วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา (Vocational Education Innovation and Research Journal)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/index
13วารสารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/NSRU/about
14วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม (Journal of Innovation Technolgy Research)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/issue/view/17058
15วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Journal of Science and Technology: RJST)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/about
16วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology)สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst
17Progress in Applied Science and TechnologyFaculty of Science and Technology, RMUTThttp://www.sci.rmutt.ac.th/stj/index.php/stj
18วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (SCJ MSU)กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/index
19วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University)สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/
20วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj
21วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of Science Ladkrabang)School of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabanghttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/index
22วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE)Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkokhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JASCI
23วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) (JIST) Faculty of Engineering and Technology, Mahanakorn University of Technologyhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/about
24วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Royal Thai Naval Journal of Science and Technology)โรงเรียนนายเรือhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rtna
25วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RMUTP Research Journal Science & Technology)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index
26วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT JOURNAL)สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou
27วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal
28วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
(Journal of Food Technology, Siam University)
มหาวิทยาลัยสยามhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
29วารสารอาหารและยา (Thai Food and Drug)Research and Academic Resources Group, Strategy and Planning Division, Food and Drug Administration, Ministry of Public Healthhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index
30วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Appiled Statistics and Information Technology)Graduate School of Applied Statistics (GSAS) National Institute of Development Administration (NIDA) https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index
31วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Sripatum Review of Science and Technology) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst
32ASIA-PACIFIC JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGYThe Research Administration Division. Khon Kaen Universityhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST
33CHAMCHURI JOURNAL OF MATHEMATICSDepartment of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn Universityhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/cjm/
34CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCEFaculty of Science, Chiang Mai Universityhttps://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php
35CURRENT APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY 
เดิมชื่อ KMITL Science and Technology Journal
Office of Academic Journal Administration, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabanghttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast
36ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGYElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Associationhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit
37INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGYSchool of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabanghttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/IJIET
38INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGYThe Association of Researchers of Thailandhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT
39JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND APPLIED ENERGYCenter of Excellence on Alternative Energy, Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jmsae_ceae/index
40JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGYSchool of Renewable Energy Technology and Smart Grid Technology (SGtech) Naresuan Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RAST/index
41JOURNAL OF SCIENCE AND AGRICULTURAL TECHNOLOGYFaculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lannahttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT
42NU. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCEFaculty of Science Naresuan Universityhttps://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal/index.php/journal
43PSRU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGYFaculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/
44Life Sciences and Environment Journal (Former namely : Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences)Research and Development Institute Pibulsongkram Rajabhat Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru
45SCIENCE & TECHNOLOGY ASIAResearch Administration Division, Office of the Rector Building Thammasat Universityhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia
46SCIENCEASIA Science Society of Thailand under Royal Patronage and the National Research Council of Thailandhttp://www.scienceasia.org/
47วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Science & Technology Section, Royal Thai Ambassy in Beijinghttps://www.stsbeijing.org/contents/category/วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน
48วิทยปริทัศน์ (Science Review)สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันhttps://ostdc.org/th/scienceinreview
49วารสารข่าว ณ กรุงบรัสเซลล์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ https://www.thaiscience.eu/e-publication.php?cat=1
50วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการhttp://siweb1.dss.go.th/journal/book_search_year.asp
51Horizonสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)http://horizon.sti.or.th/
52วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Journal of Applied Information Technology)
เดิมชื่อ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/index
53วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal
54วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/index
55วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems)Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumihttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJACTIS/index
56ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 
(Advances Science Journal)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาhttp://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine.php
57Applied Science and Engineering ProgressKing Mongkut’s University of Technology North Bangkokhttp://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst
58Burapha Science Journal 
วิทยาศาสตร์บูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://science.buu.ac.th/part/buuscij/index.php
59East-West Journal of MathematicsDepartment of Mathematics, Faculty of Science MahidolUniversityhttp://eastwestmath.org/index.php/ewm
60ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Associationhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit
61ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC) Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI)https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC
62International Journal of the Computer, the Internet and Managementวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามhttp://www.ijcim.th.org/index.html
63วารสารเทคโนโลยีการอาหาร (Journal of Food Technology, Siam University)มหาวิทยาลัยสยามhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
64Journal of Information Technology Management and Innovation (วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามhttp://it.rmu.ac.th/itm-journal/
65วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Journal of Science and Technology Kasetsart University)
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนhttps://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index
66วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of Science Ladkrabang)School of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/index
67วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal)Faculty of Science, Khon Kaen Universityhttps://scijournal.kku.ac.th/
68วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
(Maejo Information Technology and Innovation Journal)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้https://mitij.mju.ac.th/
69Maejo International Journal of Science and Technologyมหาวิทยาลัยแม่โจ้http://www.mijst.mju.ac.th/
70Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)Naresuan University http://www.journal.nu.ac.th/NUJST
71วารสารนเรศวรพะเยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี
(Naresuan Phayao Journal Health Science, Science and Technology)
มหาวิทยาลัยพะเยาhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup
72วารสารมทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(RMUTI JOURNAL Science and Technology)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
73วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
(Christian University Journal)
มหาวิทยาลัยคริสเตียนhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index
74วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(Journal of Vongchavalitkul University)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index
75วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Srinakharinwirot University Journal of Science and Technology)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/index
76วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
(UTK Research Journal)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/index
77วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto/index
78วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(The Research Journal – Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index
79 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย) (RMUTSV Research Journal)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj
80วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Phranakhon Rajabhat Research Journal Science And Technology)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech/index
81วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology)
มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci
Scroll to Top