รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารวิชาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขhttps://thaidj.org/index.php/JHS
2วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive
3Thai Journal of Public Health (วารสารสาธารณสุขศาสตร์)คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/jph/index
4วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHNU/about
5วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา (Thai Journal of Public Health and Health Education)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe
6วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EAU Heritage Journal Science and Technology)มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
7วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  (Journal of Health Systems Research)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal/e-journal
8Applied Environmental ResearchEnvironmental Research Institute, Chulalongkorn Universityhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer/index
9Environment and Natural Resources JournalFaculty of Environment and Resource Studies, Mahidol Universityhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index
10Songklanakarin Journal of Science and Technologyมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11OSIR JournalDepartment of Disease Control Ministry of Public Health http://www.osirjournal.net/index.php/osir
12วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามhttps://thaidj.org/index.php/AJMP
13ชัยภูมิเวชสาร
(Chaiyaphum Medical journal) 
โรงพยาบาลชัยภูมิhttps://thaidj.org/index.php/CMJ
14วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health Journal)สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยhttps://envold.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=79
15วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพhttps://thaidj.org/index.php/jdhss
16วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Health Science Research)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนกhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR
17วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ (Journal of Research and Health Innovative Development)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีhttps://thaidj.org/index.php/jrhid/index
18วารสารวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารhttps://thaidj.org/index.php/jrdm/issue/view/785
19วารสารโรงพยาบาลแพร่
(Journal of the Phrae Hospital)
โรงพยาบาลแพร่https://thaidj.org/index.php/jpph
20วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 
(Kamphaeng Phet Hospital Journal)
โรงพยาบาลกำแพงเพชร https://www.kph.go.th/html/index.php/วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร
21กระบี่เวชสาร (Krabi Medical Journal)โรงพยาบาลกระบี่https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ
22ลำปางเวชสาร (Lampang Medical Journal)โรงพยาบาลลำปางhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ
23วารสารโรงพยาบาลพิจิตร (Phichit Hospital Journal)โรงพยาบาลพิจิตรhttp://pichithosp.net/pchweb181062/index.php/คำที่ใช้คั่น-2/วารสารการแพทย์
24วารสารสุขภาพภาคประชาชน 
(Primary Health Care Division Journal)
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนhttp://phc.moph.go.th/www_hss/frontend/theme/view_information.php?Submit=ViewList&ID_Inf_Nw_SubCategory=0018
25วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 (Region 3 Medical and Public Health Journal) ชื่อเดิม วารสารสวรรค์ประชารักษ์เวชสารโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์https://thaidj.org/index.php/smj/issue/archive
26วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 (Region 11 Medical Journal)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ/index
27ศรีสังวรสุโขทัยเวชสาร
(Srisangwornsukhothai Medical Journal)
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยhttps://thaidj.org/index.php/SSMJ
28สารสาธารณสุขสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
(Surin Public Health Gazette)
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์https://thaidj.org/index.php/SPHG
29วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health)
กรมอนามัยhttps://thaidj.org/index.php/TJHA
30วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา (Lanna Journal of Health Promotion & Environmental Health)ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth
31วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามhttps://thaidj.org/index.php/ajnhs
32การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข
(Public Health Innovation Research and Development)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกhttps://thaidj.org/index.php/phird/index
33วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่https://thaidj.org/index.php/jpphd/index
34วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีhttps://thaidj.org/index.php/srhj/about
35วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน (Primary Health Care Journal Northeastern Edition)ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือhttps://thaidj.org/index.php/pjne
36วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ (Journal of Health and Health Management)วิทยาลัยเซนต์หลุยส์https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/about/submissions
37วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เดิมชื่อ
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT
38วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน (Journal of Health Science and Community Public Health)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/about
39วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
(Journal of Council of Community Public Health)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index
40วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Journal of Chulabhorn Royal Academy)ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra
41วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน (JOURNAL OF RENEWABLE FOR COMMUNITY)เครือข่ายสมาชิกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA)http://reca.or.th/jrec/
42วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index
43International Journal of Public Health and Health SciencesOffice of the Permanent Secretary, Ministry of Public Healthhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs
44วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.ej.eric.chula.ac.th/home
45วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM
46สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry Journal)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku
47วารสารนโยบายพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานhttp://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-52?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
48วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Journal of Energy and Environment Technology) (JEET)บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามhttps://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET
49วารสาร Energy Plusกระทรวงพลังงานhttps://energy.go.th/2015/energy-plus-journal/
50วารสารพลังงานสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (Energy Focus)สถาบันพลังงานเพื่อสุขภาพhttps://iie.fti.or.th/?page_id=2990
51วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร
(Journal of Building Energy & Environment : BEE)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://bee.kku.ac.th/
52วารสารพลังงานสีเขียว“กลุ่มสหโคเจน”https://sahacogen.com/?page_id=1112
53วารสาร รักษ์พลังงาน (กรอบความคิดเพื่อความยั่งยืนของชุมชน)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานhttps://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=107862&page_no=1
54วารสาร รู้ ‘รักษ์พลังงาน’กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานhttps://www.dede.go.th/more_news.php?cid=162&filename=index
55วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติhttp://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal/index
56วารสารนโยบายพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานhttp://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-52?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
57วารสารพลังงานทางเลือกมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยhttps://aeitfthai.org/e-magazine
58Seen Focusคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาhttp://www.seen.up.ac.th/th/main/contentjournal
59วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/teej/search
60วารสารผู้ไถ่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)http://www.jpthai.org/content/blogcategory/43/106/
61วารสารลูกโลกสีเขียวสถาบันลูกโลกสีเขียวhttps://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/BookShelf.aspx?MenuID=28
62ผลิใบ : วารสารเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับครอบครัวมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยhttps://issuu.com/plibai_by_tei
63วารสารธุรกิจสีเขียวมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยhttp://www.tei.or.th/th/area_project_detail.php?area_id=8&project_id=56
64Journal of Healthcare ManagementAmerican College of Healthcare Executives (ACHE)https://journals.lww.com/jhmonline/pages/default.aspx
65Journal of Occupational Health PsychologyAmerican Psychological Associationhttps://www.apa.org/pubs/journals/ocp
66Journal of Occupational ScienceTaylor & Francis Onlinehttps://www.tandfonline.com/loi/rocc20
67วารสารความปลอดภัยและสุขภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/about
68American Journal of Public HealthAmerican Public Health Associationhttps://ajph.aphapublications.org/
69Asia Pacific Journal of Public HealthSAGEhttps://journals.sagepub.com/home/aph
70Environmental Science & TechnologyACS Publicationshttps://pubs.acs.org/journal/esthag
71European Journal of Public HealthOxford Academichttps://academic.oup.com/eurpub
72Hospital & Health NetworksAmerican Hospital Associationhttps://www.aha.org/magazinenewspaper/2013-07-17-hospitals-health-networks-hen-coverage
73Hospital & Health Services Administration Gavin Publishershttps://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/journal-of-hospital-and-healthcare-administration.html
74Hospital PharmacySAGEhttps://journals.sagepub.com/home/hpx
75Hospital PracticeTaylor & Francis Onlinehttps://www.tandfonline.com/toc/ihop20/current
76Journal of Healthcare ManagementAmerican College of Healthcare Executiveshttps://journals.lww.com/jhmonline/pages/default.aspx
77Public Administration Review (PAR)Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
78วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ (Journal of Health Research and Development)Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Officehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat
79วารสารสุขภาพศาสตร์และการศึกษา (Journal of Health Sciences and Pedagogy)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนกhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP
80วารสารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (Journal of Khon Kaen Provincial Health Office) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho
81วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 
(Journal of Health Research and Innovation)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri
82วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHQJ
83วารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS
84วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
(Mahasarakham Hospital Journal)
โรงพยาบาลมหาสารคามhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ
85วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
(The office of disease prevention and control 9th Nakhon Ratchasima Journal)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
86Multidisciplinary for Health Journalสำนักงานวารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/MDHJ
87วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(UBRU Journal for Public Health Research)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou
88วารสารสาธารณสุขล้านนา
(Lanna Public Health)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่https://he02.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ
89วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
(Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD))
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD
81วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Thai Journal of Public Health and Health Sciences)Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institutehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph
82วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal
83วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (Research and Development Health System Journal)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RDHSJ
84วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา (The Public Health Journal of Burapha University) มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu
85วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า (The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center)ศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/index
86วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล (Journal of Health and Nursing Education)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm
87วารสารแพทย์เขต 4-5 (Region 4-5 Medical Journal)ชมรมแพทย์ เขต 4-5https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45
88นิตยสาร Green Networkบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัดhttps://www.greennetworkthailand.com/e-magazine/
89วารสารวิทยาการสิ่งแวดล้อมไทยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาhttp://www.feejournals.com/category/thai-ee-journal/
90วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL
91จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษhttps://www.pcd.go.th/pub_type/วารสาร/
92วารสารข่าวสารอันตรายและของเสียกรมควบคุมมลพิษhttps://www.pcd.go.th/pub_type/วารสารข่าวสารอันตรายแล/
93วารสารจดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ระยองกรมควบคุมมลพิษhttps://www.pcd.go.th/pub_type/วารสารจดหมายข่าวพิทักษ/
94วารสารจดหมายข่าวรักษ์ ชุมชนกรมควบคุมมลพิษhttps://www.pcd.go.th/pub_type/วารสารจดหมายข่าวรักษ์-ช/
95วารสารหมายเหตุมลพิษกรมควบคุมมลพิษhttps://www.pcd.go.th/pub_type/วารสารหมายเหตุมลพิษ/
96วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku
97วารสาร สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครhttp://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/8545/วารสาร-สำนักสิ่งแวดล้อม
98วารสารควบคุมโรค
(Disease Control Journal)
กรมควบคุมโรคhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
99HealthTodayHealthTodayhttps://www.healthtodaythailand.in.th/
100Journal of Medicine and Health Sciences (วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index
101Journal of Public Health and Development (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)ASEAN Institute for Health Development, Mahidol Universityhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU
101จดหมายข่าวคาร์บอนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกhttp://ghginfo.tgo.or.th/index.php/en/component/k2/itemlist/category/5-newsletter
Scroll to Top