รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะพยาบาลศาสตร์)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
 

ลำดับที่ชื่อวารสาร
หน่วยงาน/สำนักพิมพ์

Link
1พยาบาลสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
2วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation Journal)คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ
3วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย (Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice)สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุขhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/apnj  
4วารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN
5วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of nursing and health research)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy
6วารสารการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (Thai Journal of Pediatric Nursing)ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยhttp://www.thaichildhealth.com
7วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
8วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่นhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned
9วารสารการพยาบาลและการศึกษา (Journal of Nursing and Education)สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/issue/archive?issuesPage=1#issues
10วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet
11วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  (Nursing Journal of the Ministry of Public Health)
เปลี่ยนชื่อมาจาก วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health)
กระทรวงสาธารณสุขhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph
12วารสารพยาบาลตำรวจ (Journal of the police nurses)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse
13วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses)สมาคมพยาบาลทหารบกhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN
14วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai journal of cardio-thoracic nursing)สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย.https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
15วารสารพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/CUNS/issue/archive
16วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Nursing Science ๋Journal of Thailand)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/ns/issue/archive
17วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal
18วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/index
19วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศษสตร์สุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
20วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (The Journal of the Thai of the red Cross College of Nursing)สภากาชาดไทยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj
21วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of Public Health Nursing )สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ [และ] ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.thaiphn.org/journal/thai/2560/31_4.html
22วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยhttps://journalggm.org/
23วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล (Journal
of Health and Nursing Education)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm
24วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC
25วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/index
26วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (Journal of Mental Health of Thailand)สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht
27วารสารสุขศึกษา (Journal of Health Education)ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/muhed/issue/view/16520
28เวชบันทึกศิริราช (Siriraj Medical Journal)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/index
29Home Healthcare NurseLippincott Williams & Wilkinshttps://www.researchgate.net/journal/0884-741X_Home_Healthcare_Nurse
30Journal of Community Health NursingTaylor & Francis, Inc.http://www.tandfonline.com/loi/hchn20
31Journal of Emergency NursingElsevier Inc.http://www.jenonline.org/
32Journal of Family NursingSAGEhttp://journals.sagepub.com/loi/jfna
33Journal of Gerontological NursingHealiohttps://journals.sagepub.com/home/JFN
34Journal of Nursing EducationHealiohttps://www.healio.com/nursing/journals/jne
35Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal NursingElsevier Inchttp://www.jognn.org/current
36Journal of Pediatric NursingElsevier Inchttp://www.pediatricnursing.net/
37Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health ServicesHealiohttps://www.healio.com/psychiatry/journals/jpn/past-issues
38Journal of the American Association of Nurse Practitioners Wolters Kluwer Health, Inchttps://journals.lww.com/jaanp/pages/default.aspx
39Nursing ResearchLippincott Williams & Wilkinshttps://journals.lww.com/nursingresearchonline/pages/default.aspx
40Pacific Rim International  Journal of Nursing ResearchThailand Nursing and Midwifery Council,  Ministry of Public Healthhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/issue/view/14913
41Asian Nursing ResearchElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/asian-nursing-research
42Chinese Nursing ResearchElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/chinese-nursing-research
43Complementary Therapies in MedicineElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/complementary-therapies-in-medicine
44Health SA GesonheidElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/health-sa-gesondheid
45International Journal Nursing SciencesElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-nursing-sciences
46NursingPlus OpenElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/nursingplus-open
47Technical Innovations & Patient Support in Radiation OncologyElsevierhttps://www.sciencedirect.com/journal/technical-innovations-and-patient-support-in-radiation-oncology
48ชัยภูมิเวชสาร (Chaiyaphum Medical journal)โรงพยาบาลชัยภูมิhttps://thaidj.org/index.php/CMJ
49วารสารโรงพยาบาลแพร่ (Journal of the Phrae Hospital)โรงพยาบาลแพร่https://thaidj.org/index.php/jpph
50วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Hospital Journal)โรงพยาบาลกำแพงเพชรhttps://www.kph.go.th/html/index.php/วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร
51กระบี่เวชสาร (Krabi Medical Journal)โรงพยาบาลกระบี่https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ
52ลำปางเวชสาร (Lampang Medical Journal)โรงพยาบาลลำปางhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ
53HealthTodayHealthTodayhttps://www.healthtodaythailand.in.th/
54วารสารโรงพยาบาลพิจิตร (Phichit Hospital Journal)โรงพยาบาลพิจิตรhttps://thaidj.org/index.php/phj/issue/archive
55วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามhttps://thaidj.org/index.php/ajnhs
56วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีhttps://thaidj.org/index.php/srhj/about
57Hospital & Health NetworksAmerican Hospital Associationhttps://www.aha.org/magazinenewspaper/2013-07-17-hospitals-health-networks-hen-coverage
58Hospital & Health Services Administration Gavin Publishershttps://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/journal-of-hospital-and-healthcare-administration.html
59Hospital PracticeTaylor & Francis Onlinehttps://www.tandfonline.com/toc/ihop20/current
60Hospital PharmacySAGEhttps://journals.sagepub.com/home/hpx
61วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ (Journal of Health Research and Development)Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Officehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat
62วารสารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (Journal of Khon Kaen Provincial Health Office) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho
63วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 
(Journal of Health Research and Innovation)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri
64วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา (Thai Journal of Public Health and Health Education)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe
65วารสารวิชาการเขต 12โรงพยาบาลหาดใหญ่https://hatyaihospital.go.th/web/site2019/index.php/12
66วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/SNC
67วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHQJ
68วารสารกรมการแพทย์  (Journal of the Department of Medical Services)กรมการแพทย์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS
69วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
(Mahasarakham Hospital Journal)
โรงพยาบาลมหาสารคามhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ
70วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
(The office of disease prevention and control 9th Nakhon Ratchasima Journal)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
71วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เดิมชื่อ
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT
72วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ (Multidisciplinary for Health Journal)สำนักงานวารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/MDHJ
73วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences)มหาวิทยาลัยราชธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/JRIHS
74Journal of Medicine and Health Sciences (วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index
75วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบลเจริญกรุงประชารักษ์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP
76วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา
(Nursing, Health, and Education Journal)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ
77วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journa
78วชิรสารการพยาบาล (Vajira Nursing Journal)Nursing Department,  Vajira Hospital,  Faculty of Medicine Vajira Hospital,  Navamindradhiraj Universityhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj
79วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu
80วารสารการแพทย์ โรงพยาบาล ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (Medical Journal of Srisaket Surin Burirum Hospital)โรงพยาบาล ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH
81วารสารควบคุมโรค
(Disease Control Journal)
กรมควบคุมโรคhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Scroll to Top