รายชื่อวารสารตามคณะวิชา (คณะกายภาพบำบัด)

รายชื่อวารสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด

ลำดับที่ชื่อวารสารหน่วยงาน/สำนักพิมพ์Link
1วารสารกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt
2วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
3วารสารสหเวชจุฬาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.ahs.chula.ac.th/newweb/index.php/th/newsletter
4Advances in PhysiotherapyTaylor and Francis Onlinehttps://www.tandfonline.com/toc/iejp19/current
5Archives of physical medicine and rehabilitationElsevier Inc.https://www.journals.elsevier.com/archives-of-physical-medicine-and-rehabilitation
6Journal of Orthopaedic and Sports Physical TheraphyJournal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, Inc.https://www.jospt.org/toc/jospt/current
7Manual therapyElsevier Inc.https://www.journals.elsevier.com/manual-therapy
8Physical TherapyOxford University Presshttps://academic.oup.com/ptj/issue
9Physical TherapyAmerican Physical Therapy Associationhttps://www.apta.org/
10Physical Therapy in SportElsevier Inc.https://www.journals.elsevier.com/physical-therapy-in-sport
11PhysiotheapyElsevier Inc.https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journal/00319406/latest
12วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (Journal of Thai Stroke Society)สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยhttps://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index
Scroll to Top