การบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2564
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์บรรณสารสนเทศ (R1)
รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3)

Scroll to Top