วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย
โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พันธกิจ

จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Scroll to Top