สารสนเทศด้านคุณธรรม

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจุดเริ่มต้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม จากปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ที่มุ่งมั่นบำเพ็ญสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยชีวิตผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อช่วยรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 3 ประการที่จะเริ่มต้นดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย “ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการสารสนเทศด้านคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวมรวมสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศสารสนเทศด้านคุณธรรม โดยแบ่งเป็น
 
Scroll to Top