สารสนเทศเกี่ยวกับ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งโดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รวบรวมสารสนเทศ เกี่ยวกับท่าน จากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า ต่อไป

Scroll to Top