แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

รัชนี นิลขำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชนัญชิดา เพ็ชรสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มธุพจน์ รัตนะ
นักวิชาการจดหมายเหตุ

ดุษษา โชติกวิบูลย์
หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สุวรรณา บรรณจิตร
บรรณารักษ์

ศุภโชค สังฆพันธ์
บรรณารักษ์

ลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ
บรรณารักษ์

อุทัยรัตน์ หอมพินิจ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สุภาพร นิลแก้ว
บรรณารักษ์

ไพลิน จับใจ
หัวหน้าแผนกทรัพยากร
การเรียนรู้

กมลชนก อยู่วัฒนา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทศพล ศิลาศาสตร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลัทธวัฒน์ ริมปิรังษี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐชยา วชิรปัทมา
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ

วรรณา โตพิบูลย์พงศ์
บรรณารักษ์

สมศรี ประสมพงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ปิยนุช ประใจครบุรี
บรรณารักษ์

อุไรรัตน์ ผาสิน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บัวอัจฉรา โพธิ์จันทร์
บรรณารักษ์

ปัญญา วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รุ่งทิวา ธัญญารักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

จิรภิญญา เพ็ญจันทร์
บรรณารักษ์

ชลธิชา อำทะวงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Scroll to Top