บริการตอบคำถาม/แนะนำ/ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการตอบคำถาม แนะนำ และให้คำปรึกษาการสืบค้น เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า โดยผู้ใช้สามารถสอบถาม โดยตรงกับบรรณารักษ์ หรือทางโทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1332, 1420 (ห้องสมุดภาษาจีน), 1432, 1464,1472 และ 1476  หรือถามผ่าน เว็บไซต์ ทาง  FB  ของศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือ LINE@687ppyum

  • บริการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยรายบุคคลทางออนไลน์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัยรายบุคคล  โดยสามารถติดต่อผ่านทาง  rss.libhcu@gmail.com หรือติดต่อ 02-312-6300-79 ต่อ 1464

  • บริการสารสนเทศตามคำขอ

ให้บริการสืบค้นข้อมูล บทความ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยติดต่อขอใช้บริการได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เบอร์ 02-312-6300-79 ต่อ 1464, 1472

Scroll to Top