รางวัลและความภาคภูมิใจ

นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับเกียรติ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับความเชื่อถือในการร่วมกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งล้วนแต่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยเสด็จฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ ทอดพระเนตร ห้องบริการโสตทัศนบริการ ห้องสมุดภาษาจีน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ณ ห้องทรงพระอักษร

诗琳通公主驾到华侨崇圣大学来参观图书馆资讯中心
一九九四年十一月十一日诗琳通公主驾到参观华侨崇圣大学的业务,随驾参观华侨崇圣大学图书馆资讯中心的多谋体影像厅、中文图书馆,还在诗琳通公主御览室签名在签名薄上。 

 

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”เป็นตำราประมวลวิชาความรู้อันล้ำลึกไว้ทุกประเภท ซึ่งมีชื่อเสียงเกรียงไกรเลื่องลือไปทั่วโลก จัดเป็นรูปเล่มขึ้น เมื่อปลายรัชสมัยเฉียงหลง หนังสือชุดนี้ถือว่าเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ด้านวรรณคดีในศตวรรษที่ 18 โดยไม่มีหนังสือชุดใดในโลกสามารถทัดเทียมได้ ประมวลหนังสือทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,500 ประเภทของประเทศจีน แบ่งเป็น จิง สื่อ จื่อ จี๋ รวม 4 ภาคด้วยกัน ภาคละ 44 ประเภท ประเภทละ 65 หมวด มีเนื้อหาสาระลึกซึ้งและกว้างขวางสุดที่จะพรรณนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งจึงได้ติดต่อมาไว้ให้บริการที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารฯ

四库全书在泰国华侨崇圣大学图书馆资讯中心之一
四库全书是成书与乾隆皇帝后期。这部在十八世纪举世无双的巨大丛书,共收錄了中国历代二千五百多种书籍,分经、史、子、集,共四部,部下分四十四类,类下分六十五属,内容之多,浩如烟海,所以华侨崇圣大学觉得这套书有很大的价值,就把四库全书存在华侨崇圣大学图书馆的第五层。

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) นับว่าเป็นแหล่งค้นคว้าที่มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

泰国的复印中文报纸
当二〇〇八年九月二十九日华侨崇圣大学图书馆资讯中心跟国立图书馆合作泰国的复件中文报纸。从一九一七年以上,我们把每一份在泰国印刷的旧中文报纸包括中文日报、每周日报,都是有很大的价值文件,为了保存中文报纸,还为了研究方面,图书馆资讯中心就发达资料系统Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN),也算是对泰国人和外国人研究者的数据库很感兴趣。

จัดตั้งขึ้นเมื่อสิงหาคม 2545 ที่ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศเพื่อจัดเก็บจัดแสดง เอกสารส่วนตัวของ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเอกสารต้นฉบับลายมือเขียนของท่าน หนังสือส่วนตัว เอกสารสำคัญต่างๆ รูปภาพ

郑午楼博士纪念馆
当二〇〇二年八月,设立于华侨崇圣大学图书馆资讯中心的第五层。为了保存郑午楼博士的个人文档的展览,而且他还是华侨崇圣大学的创办者。还包含者他手笔的原份文件、个人文档的书籍、很多重要文件和图画。

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีเอกลักษณ์ด้านจีนแห่งนี้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านภาษาจีน ธุรกิจจีน การแพทย์แผนจีน ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านจีนศึกษาทุกมิติ

ห้องสมุดภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการที่ชั้น 5 อาคารบรรณสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศในรูปของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ (จำนวน 5 ชื่อเรื่อง ได้แก่ เกียฮั้ว จีนสากล ซิงจงเอี๋ยน ซินเสียนเยอะเป้า และตงฮั้ว) และตำราที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านภาษาจีน ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ไม่เฉพาะแต่นักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้องสมุดภาษาจีนแห่งนี้ ยังได้ให้บริการนักศึกษา นักวิจัย จากต่างประเทศอีกด้วย เพียงการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลที่สืบค้นด้านหนังสือจีนในประเทศไทย ด้วยการพยายามจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการได้รับบริจาคหนังสืออันทรงคุณค่าจากบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทำให้ห้องสมุดจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสมุดภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

中文图书馆

华侨崇圣大学由华侨和华裔建立。我们致力把这所大学成为有名誉和独特的中文方面、商务汉语、中医,以及成为整个中文方面的资讯中心。

在一九九四年建立华侨崇圣大学的中文图书馆,在华侨崇圣大学图书馆资讯中心的第五层服务。富于很多资源资讯分成书、杂志、中文报纸(有五份中文报纸,有:京华中原、世界日报、新中原报、新暹日报、中华日报)。关于中文方面的课本以及社会和文化的知识。中文图书馆为了支持教育服务方面,不仅是为大学的学生、老师和职务员服务,还为留学生和外国研究者服务。只是从资料系统搜索在泰国的汉语书籍,以尽量采购资源资讯和最有价值的书籍是由华侨华人、华人社团、各个组织单位捐赠。使华侨崇圣大学的中文图书馆是泰国最伟大的图书馆。

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นปีที่ 3 โดยมีการประหยัดพลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. (MEA Index) ได้สำเร็จ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับรางวัล MEA Energy Saving Building 2015 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง วันพุธที่ 27มกราคม พ.ศ. 2559เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รางวัลสถานประกอบการที่ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด อันดับที่ 1ภายใต้โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการประกวด Thailand Energy Awards 2016 (TEA) หลังจากที่ชนะเลิศ อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Awards 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แล้ว โดย TEA แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 260 ราย มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 64 รางวัล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการยืนยันในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประหยัดพลังงานอีกครั้ง ด้วยการได้รับ รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม

 

 

 

 

 

 

 

อาคารควบคุม ได้แก่ อาคารภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA หรือมีขนาดมาตรวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือใช้พลังงานรวมกันในรอบหนึ่งปี ตั้งแต่ 20 ล้านเมกกะจูล)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้บริหารงาน 5ส และพัฒนามาเป็น 7ส (7ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) โดยมีคำขวัญ “ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก. ร่วมใจ สร้างวินัย ใน 7 ส” ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนและงานให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน มีกิจกรรมการประกวดรางวัลคุณภาพ 7 ส มฉก. ทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2558 มีการประกาศรางวัลยอดเยี่ยม 7 ส เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล 7 ส ยอดเยี่ยม ระดับหน่วย

คำขวัญ 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ
” ใส่ใจวันละนิด พิชิต 7 ส เพื่อ มฉก. ของเรา “

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2016 การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ (Energy Management in Buildings and Industries-Large Building Category) โดยมีพิธีรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ในช่วงค่ำของวัน ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยรัฐบาลเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดพิธีประกาศผลรางวัล ASEAN Energy Awards 2016

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงานที่ผ่านการชนะการประกวดโครงการประหยัดพลังงานจากหลายหน่วยงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีหลักสำคัญ คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม ในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น

ในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอาคารบรรณสาร ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ 7 หมวดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยมีการรับรางวับสำนักงานที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน สทม. แห่งชาติ ประจำปี 2559 4 ธันวาคม 2559 วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมอิมแพตฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดตั้งสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย และนับว่าเป็นสถาบันขงจื่อแห่งที่ 15 ของประเทศ

泰国华侨崇圣大学中医孔子学院,由泰国华侨崇圣大学与中国天津中医药大学合作成立,是泰国第十五家孔子学院,同时也是泰国首家中医孔子学院。

สถาบันของจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาตะวันออก และศาสตร์การแพทย์แผนจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ส่งเสริมการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์แผนจีน อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ และองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนของประชาชนชาวไทย และประชาชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้านภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีน อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาจีนและการแพทย์แผนจีนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แผนจีน การจัดนิทรรศการและโครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีนและการแพทย์แผนจีนให้กับประชาชนทั่วไป

泰国华侨崇圣大学中医孔子学院是以在东南亚地区传播东方智慧和传统文化、促进中医学术交流、为泰国和东南亚地区人民普及中国传统医药的专业知识以及促进中国语言文化的学习,从而为学习中医建立基础为目标。中医孔子学院在泰国的主要任务是组织各种汉语及中医学的相关活动,如举办中医研讨会,有利于提高泰国中医界人士的学术水平,并有利于向泰国民众推广和普及汉语及中医学知识。

 

 

 

 

 

 

 


พิธีเปิดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายจัดขึ้น ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร โดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้เกียรติเป็นประธาน และดร.โจว เกาหยู่ เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษา สถานเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี ท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และเจิมป้ายสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 0-2312-6300 ต่อ 1420

2016年10月20日,华侨崇圣大学中医孔子学院于学校图书馆5楼正式揭牌成立,并在学校大礼堂举行了盛大的开幕典礼,特邀请华侨报德善堂董事长郑伟昌博士为典礼主席,并邀请中华人民共和国驻泰王国大使馆教育组一等秘书周高宇阁下出席典礼并致贺词,岱密金佛寺主持助理昭坤通猜大师莅临典礼并为中医孔子学院洒圣水、点粉赐福。
华侨崇圣大学校长叶尧生携全体师生诚挚欢迎泰国各界人士前来位于学校图书馆5楼的中医孔子学院参观指导。
联系电话:0-2312-6300 转 1420

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll to Top