สารสนเทศ COVID-19

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

สารสนเทศเกี่ยวกับ COVID-19 (ข่าว ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ)
Free COVID-19 resources  online

บทความ งานวิจัย COVID-19 หนังสือ e-Book คู่มือ

แนวปฏิบัติของห้องสมุด/สมาคมห้องสมุด

คำสั่ง และประกาศ ต่าง ๆ 

นวัตกรรม/แอพพลิเคชั่น

Poster / Infograhic / Clip / e-Learning

Scroll to Top