รวบรวมงานเขียนประเทศจีนในลักษณะที่เป็นบรรณานุกรม  ประกอบด้วย

เขียน ธีระวิทย์ และสุนิสา สุขขี. (2540). บรรณานุกรมภาษาไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2493-2539). กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2534).  เกาหลี จีน ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และโสตทัศนวัสดุ. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Scroll to Top