กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ #2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

เวลา

สถานที่

5 ก.ย. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

15.00 – 16.00 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

1 ก.ย. 66

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ที่มาเยี่ยมชมดูงานห้องสมุดภาษาจีน และ Co-working Space

10.00 – 12.00 น.

อาคารบรรณสาร

29 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

09.00 – 10.00 น.

ชั้น 6 อาคารบรรณสาร

28 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

09.00 – 10.00 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

25 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

14.00 – 15.00 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

25 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

09.00 – 10.00 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

24 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม โดยได้พาทัวร์ห้องสมุดตั้งแต่ชั้น 1 ขึ้นไปถึงชั้น 6 เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

13.00 – 14.00 น.

ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

23 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้บรรยายแนะนำการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ พื้นที่ในอาคารบรรณสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา GE1042 ชีวิตกับความคิดสร้างสรรค์

08.30 – 10.00 น.

อาคารเรียน
ห้อง 2-316

22 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดทั้งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

09.00 – 10.00 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

21 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้บรรยายแนะนำการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ พื้นที่ในอาคารบรรณสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา GE1042 ชีวิตกับความคิดสร้างสรรค์

15.30 – 16.30 น.

HCU 2. ห้อง A-502

7 ส.ค. 66 

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้มีการบรรยายหัวข้อ “แนะนำการเขียนอ้างอิง และเครื่องมือช่วยในการจัดการบรรณานุกรม” ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 47 คน ในรายวิชา PP5183 วิชาโครงการพิเศษทางเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

09.30 – 12.30 น.

ห้องสื่อประสม
ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

Scroll to Top