บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศจีน ในด้านกฎหมาย ประกอบด้วย

กฎหมายใหม่ 34 ฉบับของจีนเข้าสู่ชีวิตชาวบ้าน. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 13.

กฎหมายอนุรักษ์กำแพงเมืองจีนฉบับแรกเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เดือนสิงหาคม. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 15.

การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกรมกิจการวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์เขตฯกว่างซี. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 32-33.

การศึกษาภาคบังคับของจีนเข้าสู่ขั้นตอนเผยแพร่อย่างทั่วถึงและยกระดับให้มั่นคง. (2009, มีนาคม). แม่น้ำโขง 82, 10-13.

ข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตและราชการจีน-กัมพูชาเริ่มมีผลบังคับใช้. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 40.

คณะกรรมการโอลิมปิกปักกิ่งประกาศแผนการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานดนตรีในโอลิมปิกเกมส์. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 24-25.

คณะกรรมาธิการยุติธรรมฯ สภาผู้แทนราษฎรไทยดูงานที่ยูนาน. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 26.

คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของโอลิมปิกจีนรักาคำมั่นสัญญาด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง.(2008, มกราคม). แม่น้ำโขง, 69,26-27.

งานด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง.(2008, มกราคม). แม่น้ำโขง, 70, 14-15.

จีนกำหนดกฎระเบียบต่อองค์การหรือบุคคลต่างชาติที่มารังวัดเขียนแปลนที่ประเทศจีน. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง. 59, 18-19.

จีนพัฒนาระบบประกันคุณภาพชีวิตขั้นต่ำสุดในชนบท. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 16-17.

จีนรับเลือกเป็นภาคีสมาชิกชุดแรกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ. (2006, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง. 50, 20-27.

จีนเสริมกำลังสร้างสรรค์ระบบประกันสังคมและการบริการสำหรับคนพิการ. (2009, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 85, 38-39.

ชาวจีนโพ้นทะเลสนับสนุนประเทศจีนบัญญัติ “กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ”. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 11-15.

นิก สุนทรธัย และ ธงทอง จันทรางศุ. 2543. กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนต่างด้าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453).(Law and policy relating to the oversea Chineses in the Reign of King Rama V (2411-2453 B.E.). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกการเข้าร่วม WTO ครบรอบ 5ปี ของประเทศจีนวินาทีที่เคยตรึงใจชาวจีนอย่างลึกซึ้ง. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง. 58, 6-9.

ประเทศจีนผ่านและประกาศใช้ “กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 9-10.

ยูนนานผลักดันมาตรการ “ประกาศเครดิตการท่องเที่ยวต่อสาธารณชน”. (2006, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง. 50, 48-51.

วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง. (2558, ธันวาคม). กฎหมายจีนในสมัยราชวศ์ชิง : การปฏิรูประบบกฎหมายและความล้มเหลวในการจัดทำรัฐธรรมนูญ. วารสารนิติศาสตร์ 44(4), 1006-1022.

ศาลโตเกียวเปิดพิจารณาคดีที่เอกชนจีนฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามแบคทีเรียกองทัพญี่ปุ่น. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 27.

สตรีอิหร่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 26.

Scroll to Top