บรรณานุกรมเกี่ยวกับประชากรของจีน ประกอบด้วย

10 อันดับมหาวิทยาลัยของจีนที่มีศิษย์เก่าร่ำรวยที่สุด. ข่าวจีนศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม  2554: 23.

การเติบโตของประชากรยูนนานต่ำกว่า 4 แสนคนเป็นครั้งแรกในรอบ 42 ปี. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 44.

การยิงหน้าไม้:กีฬาของชนชาติลีซอ. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 56.

คนฮ่องกงดั้งเดิม ไม่ใช่จีนฮั่น เคยถูกจีนฮั่นเหยียดเป็นคนป่าเถื่อน. (2562). มติชน วันที่ 12 กันยายน 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 15159 หน้า 13

งานฉลองยิ่งใหญ่ของชนเผ่าสะท้อนความสมานฉันท์ของเผ่าพันธุ์ประชาชาติจีน.(2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง114,54-56.

จีนจะเน้นหนักในการนำเข้าบุคคลากรด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง. 59, 16-17.

จีนมีระบบอุดมศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 58.จีนร่วมเดินทางกับสิทธิมนุษย์ชนโลก. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 18-1

จีนให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งเสริมให้สังคมมีความสมานฉันท์. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 12-13.

จีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาการบริการด้านทรัพยากรบุคคล. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 12-13.

ชนชาติจีนอ๊ะที่ใช้ชีวิตในป่าดงดิบ. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 62-63.

ชนชาติต่างๆ ของประเทศจีน ฉลองวันชาติครบรอบ 57 ปี. (2006, ตุลาคม). แม่น้ำโขง. 53, 04-09

ชนชาติส่วนน้อย 25 เผ่าในยูนนาน มีเจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีในหน่วยงานสังกัดมณฑลโดยตรง. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 46.

ชนเผ่าซีเปอ.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,56-57

ชนเผ่าคาซัค.(2011,กันยายน).แม่น้ำโขง 112,52-53

ชนเผ่าตาร์อูร์(Daur) .(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,54-55

ชนเผ่าลั่วปาในทิเบต. (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,54-55.

ชนเผ่าเหมาหนาน. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,56.

ช่างบับชนเผ่าไท.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,56

ชาวอาซี :ทูตแห่งความชื่นบาน. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 58-59.

ชาวจ้วงที่ผูกพันกับแหล่งน้ำ. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 58-59.

ชาวจีน๊อะ : ชนเผ่าที่บูชาพระอาทิตย์อย่างมหัศจรรย์. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 48-50.

ซีโน โฮม. เด็กชนบทเมืองจิ๋วโจวมณฑลเหลเป่ยได้เข้าอนุบาล.(2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 59.

ป่าหินยูนนานจัดประกวดฑูตภาพลักษณ์”อาซือหม่า”. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 54-56.

เผ่าถู ชนกลุ่มน้อยของประเทศจีน.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,56-60

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. (2543). ประวัติคนเชื้อสายจีนในเวียดนามเหนือกับการอพยพกลับประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978-1979  (The history of ethnic Chinese in Vietnam and their exodus to China between 1978-1979). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มณฑลยูนนานจะแก้ปัญหาปากท้องของประชากร 7.64 ล้านคนภายใน 8 ปี. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19,  40. 

มนุษย์หยวนโหมว : บรรพบุรุษของมนุษย์ในประเทศจีน. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 47-48.

เมชฌ สอดส่องกฤษ. (2554). สารานุกรมชนกล่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

เมชฌ สอดส่องกฤษ. และ ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล. (2557). ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต: พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน.วารสารกระแสวัฒนธรรม.27(15), 51-64.


ยูนนานจะสร้าง”ฐานอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GMS ประเทศจีน”. (2006, ตุลาคม). แม่น้ำโขง. 53, 42-43 .

ยูนนานระดมเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสตรี. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 26.

ยูนนานเสริมกำลังในการอบรมสมรรถนะเทคนิคของเกษตรกร. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 48-49.


เร่งพัฒนากิจการด้านสังคม ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกด้าน.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 8-11.

ส่งเสริมความผ่าสุขให้แก่แดนหิมะที่ราบสูงนำสิริมงคลให้แก่พี่น้องชาวทิเบต. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 4-13.

สถาบันอุดมศึกษาของมณฑลยูนนานเร่งฝีก้าวผลิตบุคลากรแบบสากล. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 24-25.

อู๋, วาน ยี,  เจีย, แยนจอง, สุมิตร ปิติพัฒน์. ปูยี [วัสดุบันทึกเสียง] : คนไทในมณฑลกุยโจว : การบรรยายพิเศษ. [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2539.

 

Scroll to Top