เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงได้จัดทำเว็บไซต์กิจกรรมสีเขียวของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรมอื่นๆ ที่เ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางในการพัฒนาเป็นสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

กิจกรรมสีเขียว

สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ

Scroll to Top