Copyright 2018 - Custom text here
 • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository) 
  คลังข้อมูลในการค้นหาผลงานวิจัย นักวิจัย รวมทั้งการแสดงผลในภาพรวม จากแหล่งทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ 5 ส 1 ช (ต่อมาเปลี่ยนเป็น เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช.) สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัย และองค์กรวิจัยในประเทศไทย
   
 • Thai Journal Online (ThaiJO)
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
   
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank-STDB)
  บริการข้อมูลพื้นฐานทางการวิจัยทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
   
 • ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว. 
  รวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
 • ฐานข้อมูล Biodata
  ฐานข้อมูลนักวิจัย จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
 • คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
  รวมความรู้ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัล เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส. และเครือข่าย
   
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  แหล่งรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งไทยและต่างประเทศ
   
 • ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette) 
  ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   
 • ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
  ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ของประเทศมากกว่า 200 แห่ง สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต
   
 • ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index Centre - TCI) 
  บริการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย 
   
 • Health Science Journals : a Digital Portal of Health Science Journals in Thailand
  แหล่งรวมวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121