Copyright 2023 - Custom text here
  • Thai Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย (เอกสารฉบับเต็ม) โดย ThaiLIS-Thai Library Integrated System หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNET) 
  • ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
    ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา พัฒนาโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานวิจัย เป็น 12 หมวดหมู่  ได้แก่ กฎหมายการศึกษา ปฐมวัย ประถม-มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ วัดประเมินผลการศึกษา ครู เทคโนโลยีการศึกษา นโยบายการศึษา หลักสูตรและการเรียนรู้ และอื่นๆ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
  • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository) 
    คลังข้อมูลในการค้นหาผลงานวิจัย นักวิจัย รวมทั้งการแสดงผลในภาพรวม จากแหล่งทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ 5 ส 1 ช (ต่อมาเปลี่ยนเป็น เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช.) สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัย และองค์กรวิจัยในประเทศไทย
  • Microsoft Academic
    เป็นเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยการกำหนดสาขาวิชา ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร ฯลฯ ที่ต้องการสืบค้น แสดงจำนวนผลงาน การถุกนำไปอ้างอิง แสดงรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานร่วมกัน

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121