Copyright 2023 - Custom text here
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจุดเริ่มต้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม จากปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ที่มุ่งมั่นบำเพ็ญสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยชีวิตผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อช่วยรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 3 ประการที่จะเริ่มต้นดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย “ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการสารสนเทศด้านคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวมรวมสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศสารสนเทศด้านคุณธรรม โดยแบ่งเป็นตามประเภทของสารสนเทศ ดังนี้
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121