Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

กรณีอาจารย์  มีขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือตามลำดับดังนี้
 

1. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

2. กรอกข้อมูลหนังสือ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

3. ผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหรือคณะกรรมการวิชาการ และลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

4. ส่งเอกสารดังกล่าวมายังศูนย์บรรณสารสนเทศ 


กรณี นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป

แจ้งรายชื่อที่ต้องการเสนอซื้อ โดยกรอกรายชื่อหนังสือที่ต้องการเสนอลง แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา 

หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสนอรายชื่อหนังสือ  ศูนย์บรรณสารสนเทศจะรับพิจารณาเพื่อจัดซื้อต่อไป 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121