Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารฯ จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

กรณีอาจารย์  มีขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือตามลำดับดังนี้
 

1. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

2. กรอกข้อมูลหนังสือ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

3. ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ดังนี้ 

    3.1  ปีที่พิมพ์ ต้องไม่เก่ามากจนเกินไป

    3.2  จำนวนที่มีในห้องสมุด ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

4. ผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหรือคณะกรรมการวิชาการ ลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

5. ส่งเอกสารดังกล่าวมายังศูนย์บรรณสารสนเทศ 


กรณี นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป สามารถแจ้งรายชื่อที่ต้องการเสนอซื้อ ศูนย์บรรณสารฯ จะรับพิจารณาเพื่อจัดหาเข้าห้องสมุดต่อไป

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121