Copyright 2023 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

กรณี นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แจ้งรายชื่อที่ต้องการเสนอซื้อ โดย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสนอรายชื่อหนังสือ

ศูนย์บรรณสารสนเทศจะรับพิจารณาในรายละเอียด ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจะจัดซื้อต่อไป 


ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ กรณีอาจารย์โดยผ่านคณะวิชา  มีลำดับดังนี้

1. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

2. กรอกข้อมูลหนังสือ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

3. ผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหรือคณะกรรมการวิชาการ และลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา

4. ส่งเอกสารดังกล่าวมายังศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121