Copyright 2020 - Custom text here
ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจองหนังสือเล่มที่ต้องการแต่มีผู้อื่นยืมออกไป เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืม คืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจอง ซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือเบอร์ 1472
 

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121