Copyright 2023 - Custom text here
 
ให้บริการโดย แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารบรรณสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  บริการห้องฝึกภาษา บริการห้องชมภาพยนตร์ ให้คำแนะนำในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และการจัดกิจรรมส่งเสริมการใช้บริการสื่อการศึกษา ทำหน้าที่จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแลเครือข่ายภายใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
การเปิดให้บริการ 
 
วันจันทร์  - วันศุกร์       เวลา  08.00 - 18.00 น.  
วันเสาร์และอาทิตย์       งดให้บริการ
 
 
สิทธิ์การให้ยืม - คืน
 
นักศึกษาปริญญาตรี  โท เอก  ยืมสื่อได้  3 รายการ  3 วัน
 
บุคลากร     ยืมสื่อได้  5 รายการ  7 วัน
 
อาจารย์     ยืมสื่อได้  5 รายการ  7 วัน
 
 
ระเบียบการใช้บริการห้องภายในแผนกทรัพยการเรียนรู้
 
ห้องบริการกลุ่ม  จำนวน 2 ห้อง

ความจุ 30 ที่นั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้บริการโทรทัศน์จอแบน (LED 43 นิ้ว) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อโสตทัศนวัสดุภายในแผนก  หรือ นำสื่อโสตทัศนวัสดุมาดูเองได้ โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบริการให้ทราบ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม
 
 
ห้องสัมมนากลุ่ม จำนวน 1 ห้อง
 
ความจุ 25 ที่นั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขยับโต๊ะและเก้าอี้จัดเป็นกลุ่มให้เหมาะสมกับปริมาณคนที่เข้าใช้บริการได้
 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
 
ให้บริการเป็นรายบุคคล โดยยืมสื่อโสตทัศนวัสดุจากภายใน หรือ นำสื่อโสตทัศนวัสดุมาดูเอง โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบริการให้ทราบ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความเหมาะสม 
 
 
ประเภทโสตทัศนวัสดุที่ให้บริการ 

จำแนกตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
 
 1. สื่อที่มาพร้อมกับหนังสือ  คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มีข้อมูลประกอบหนังสือเล่มนั้น โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลภายในแผ่น
   
 2. สื่อการเรียนการสอน  คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มี multimedia / interactive  เพื่อช่วยสอน โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลภายในแผ่น
   
 3. สื่อภาพยนตร์   คือ แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่เป็น ภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง หรือ ภาพยนตร์สารคดี สามารถเปิดชมได้โดยโทรทัศน์ ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
   
 4. โสตทัศนวัสดุในยุคก่อน เช่น เทปคาสเซ็ท  วีดีโอเทป  สไลต์   ซึ่งสื่อเหล่านี้จะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะด้านในการเปิดชมข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ทางแผนกทรัพยากรการเรียนรู้  มีอุปกรณ์ดังกล่าวไว้คอยให้บริการด้วยเช่นกัน
   
 5. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ เช่น โปสเตอร์ การ์ดรูป แผนที่ ลูกโลก วงจรจำลอง  เป็นสื่อที่ไว้ให้อาจารย์ยืมใช้ในการเรียนการสอน
 
หมายเหตุ 
สื่อโสตทัศนวัสดุประเภทภาพยนตร์สามารถยืมดูได้ภายในแผนกฯ ยกเว้น เป็นภาพยนตร์ ประกอบการเรียนที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ ที่สามารถยืมออกได้
 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121