Copyright 2020 - Custom text here

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Internlibrary Loan) เป็นอีกบริการหนึ่งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีข้อตกลงกับห้องสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ที่มีข้อตกลงกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างห้องสมุดได้ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เป็นการประหยัดงบประมาณ 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 
 1. ผู้ใช้บริการ ต้องทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ มีอยู่ในห้องสมุดใด
   
 2. ผู้ใช้บริการ ต้องแสดงความจำนง พร้อมกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด กับบรรณารักษ์แผนกบริการสารสนเทศ
   
 3. แผนกบริการสารสนเทศ ออกหนังสือของศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด ดังกล่าว ที่มีลายเซ็นต์บรรณารักษ์ ผู้ที่ทำหน้าที่ยืมระหว่างห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ ต้องนำหนังสือพร้อมแบบฟอร์มดังกล่าวไปแสดงยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการต้องการด้วยตนเอง
   
 4. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือบัตรประชาชน / บัตรบุคลากร พร้อมแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด แก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันที่ผู้ใช้ไปติดต่อขอรับบริการ
   
 5. กรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกไปติดต่อด้วยตัวเอง ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ โดยแจ้งความจำนงขอถ่ายเอกสารเรื่องที่ต้องการกับบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่ยืมระหว่างห้องสมุด
   
 6. กรณีขอถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกิดระหว่างการดำเนินงานขอใช้บริการถ่ายเอกสารนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดส่ง กรณีเป็นบทความวารสาร ที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเข้าฐานข้อมูลออนไลน์)
 

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121