Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล และโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่ครอบคลุม การเรียนการสอนในสาขา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และศิลปศาสตร์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีห้องสมุดภาษาจีน สำหรับเผยแพร่วิชาการด้านภาษาจีนโดยเฉพาะ 

เวลาทำการ


บางพลี

 • ช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

  ชั้น 1,3,4      วันจันทร์ - ศุกร์      เปิดเวลา 08.00 - 20.00 น. 
               
                    วันเสาร์ - อาทิตย์    เปิดเวลา 10.00 - 18.00 น.

  ชั้น 6           วันจันทร์ - ศุกร์       เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น. 
                 
                    วันเสาร์ - อาทิตย์    เปิดเวลา 10.00 - 18.00 น.

  ชั้น 2,5        วันจันทร์ - ศุกร์       เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น.

                    วันเสาร์ - อาทิตย์    ปิดให้บริการ
   
 • ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน

  ชั้น 1,3,4,6   วันจันทร์ - ศุกร์      เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น. 

                         วันเสาร์ - อาทิตย์   เปิดเวลา 10.00 - 18.00 น.

      ชั้น 2,5         วันจันทร์ - ศุกร์      เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น.

                         วันเสาร์ - อาทิตย์   ปิดให้บริการ
 

 • ช่วงปิด        ภาคการศึกษา

  ทุกชั้น          วันจันทร์ - ศุกร์       เปิดเวลา 08.00 - 17.00 น. 

                     วันเสาร์ - อาทิตย์    ปิดให้บริการ


วิทยาเขตยศเส

 • เปิดเฉพาะเทอม   ที่มีการเรียนการสอน ที่ยศเส  วันเสาร์ - อาทิตย์   เปิดเวลา 09.00 - 17.00 น.

 

*** ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย*** 


การสมัครสมาชิก

 • นักศึกษา 

  นำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของภาคการศึกษานั้นๆ  มายื่นความจำนงขอเป็นสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ที่ชั้น 1 บรรณารักษ์จะลงทะเบียนสมาชิกให้  สมาชิกภาพของนักศึกษาจะสิ้นสุดทุกภาคการศึกษาเมื่อลงทะเบียนในภาคการศึกษาใหม่ ต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาต่ออายุสมาชิกทุกครั้ง 
   
 • บุคลากร และอาจารย์  นำบัตรประจำตัวบุคลากรมาขอสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ที่ชั้น 1 สมาชิกภาพของอาจารย์และบุคลากรมีอายุเท่ากับระยะเวลาจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   
 • บุคคลภายนอก  ไม่รับเป็นสมาชิก แต่อาจขอเข้าใช้ห้องสมุดโดยแจ้งความประสงค์ที่เคาน์เตอร์ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย บรรณารักษ์จะยึดบัตรนั้นไว้และมอบบัตร visitor ให้ติดหน้าอก จนกว่าท่านจะเสร็จสิ้นภาระกิจที่ประสงค์
   

การยืมสิ่งพิมพ์

 • ผู้ใช้ที่เป็น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถยืมทรัพยากรประเภทหนังสือ และโสตทัศนวัสดุได้ ยกเว้น หนังสืออ้างอิง วารสาร ที่ไม่สามารถยืมกลับบ้าน แต่สามารถยืมไปเพื่อถ่ายเอกสาร แต่ต้องคืนภายในวันเดียวกัน  มิฉะนั้น ต้องชำระค่าปรับเล่มละ 10 บาทต่อ 1 วัน
   
 • การยืมให้นำบัตรประจำตัวที่มีบาร์โค้ดหมายเลขสมาชิกห้องสมุด พร้อมสิ่งพิมพ์ ที่ต้องการขอยืมมาผ่านขั้นตอนการยืมที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน หนังสือที่ชั้น 1


บริการยืม - คืน

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี     ยืมหนังสือได้ 7 เล่ม 2 สัปดาห์
   
 • นักศึกษาระดับปริญญาโท  ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม  2 สัปดาห์
   
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม  4 สัปดาห์
   
 • บุคลากร     ยืมหนังสือได้ 10 เล่ม  2 สัปดาห์ 
   
 • อาจารย์     ยืมหนังสือได้ 15 เล่ม  4 สัปดาห์
   
 • ผู้บริหาร    ยืมหนังสือได้ 15 เล่ม  8 สัปดาห์
   

 

บริการยืมต่อ

 • นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก สามารถยืมต่อได้อีกเล่มละ 2 ครั้ง (โดยจะต้องไม่มีผู้ใดมาจองหนังสือเล่มดังกล่าว)
   
 • อาจารย์ บุคลากร สามารถยืมต่อได้อีกเล่มละ 2 ครั้ง  (โดยจะต้องไม่มีผู้ใดมาจองหนังสือเล่มดังกล่าว)

 

การส่งคืน 

 • เวลาทำการปกติ   ส่งคืนสิ่งพิมพ์ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ชั้น 1 
   
 • เวลาปิดทำการ    ส่งคืนที่ตู้รับคืน หนังสือนอกเวลาที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าและออกศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในเวลาทำการ โดยสามารถคืนหนังสือผ่านตู้รับหนังสือได้ที่บริเวณหน้าอาคารบรรณสาร 
 
หมายเหตุ:
 
1. กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อชำระค่าปรับได้ในภายหลัง
2. กรณีที่เป็นหนังสือยืมระหว่างห้องสมุด กรุณาติดต่อส่งคืนด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: บริการยืม-คืน โทร.  02-312-6300-79 ต่อ 1472

 

การคิดค่าปรับ

 • หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์    เล่มละ 5 บาท/วัน 
   
 • หนังสือสำรอง    เล่มละ 10 บาท/วัน 
   

การแจ้งหนังสือหาย

 • หากทำหนังสือของศูนย์บรรณสารสนเทศหายให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ทันทีที่ทราบว่าหาย เพื่อดำเนินการหยุดค่าปรับ โดยผู้ใช้ต้องชำระค่าปรับ นับแต่วันกำหนดส่งถึงวันที่แจ้งหาย และชดใช้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ Process หนังสือหาย 50 บาท และจัดหาหนังสือมาทดแทนเล่มที่ได้แจ้งหายหรือชดใช้ ราคาหนังสือ 2 เท่าของจำนวนที่ทำหาย 

การจองหนังสือ

ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจองหนังสือเล่มที่ต้องการแต่มีผู้อื่นยืมออกไป เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืม คืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจอง ซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ จะนำคืนขึ้นชั้นต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือเบอร์ 1472

 

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

 • ศูนย์บรรณสารสนเทศมีบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า โดยผู้ใช้สามารถสอบถาม โดยตรงกับบรรณารักษ์
  หรือทางโทรศัพท์ ( 02-3126300 ต่อ 1472 ) หรือถามผ่าน เว็บไซต์ หรือทาง  FB  ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
   

บริการสารสนเทศตามคำขอ

ให้บริการสืบค้นข้อมูล บทความ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยติดต่อขอใช้บริการได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เบอร์ 1472

บริการ Book Delivery

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการ Book Delivery ระหว่างวิทยาเขตยศเส และบางพลี ผู้ใช้ท่านใดสนใจใช้บริการ สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนของทั้งสองวิทยาเขต

 • ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • กรุณาตรวจสอบหนังสือที่ต้องการยืมว่ามี สถานภาพเป็น available จึงสามารถใช้บริการได้
 • กรอกแบบฟอร์มเสนอเจ้าหน้าที่บริการยืม คืน
 • ท่านจะได้รับหนังสือในวันถัดไป
 • สมาชิกแต่ละประเภทสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: บริการยืม-คืน: โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1472 1332
 

บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย

บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น


บริการโสตทัศนวัสดุ

ให้บริการโดย แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารบรรณสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่จัดหาและบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  บริการห้องฝึกภาษา บริการห้องชมภาพยนตร์ ให้คำแนะนำในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนจัดนิทรรศการ และการจัดกิจรรมส่งเสริมการใช้บริการสื่อการศึกษา ทำหน้าที่จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดูแลเครือข่ายภายใน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์พ่วงต่อ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก.

บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มฉก. ให้บริการแนะนำและช่วยสืบค้นข้อมูลทางประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่หอเอกสารจดหมาย ชั้น 4 อาคารบรรณสาร

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121