Copyright 2018 - Custom text here

บริการนำชมอาคารบรรณสาร การให้บริการของศูนย์บรรณสาร ห้องสมุดภาษาจีน หอเอกสารประวัติ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ห้องทรงพระอักษร หอจดหมายเหตุ มฉก. โดยทำหนังสือขอศึกษาดูงานถึง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121