Copyright 2022 - Custom text here

บรรณานุกรมเกี่ยวก้บประเทศจีน ในแง่ความสัมพันธ์ก้บต่างประเทศ ประกอบด้วย

 

20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียนมีผลงานเด่นชัด.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,8-11

กนกนภา เพิ่มบุญพา.(2554, กรกฎาคม 1). 'ทัวร์ยุโรป-สร้างภาพลักษณ์' ภารกิจรัฐบาลจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์ 20(996),  82.

กรมการเดินเรือมณฑลยูนนานสร้างสรรค์น้ำเดินเรือระหว่างประเทศแบบอารยะ. 2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 62-64.

กวี บ้านไท. (2554, กรกฎาคม 29). ขัดแย้งทะเลจีนใต้สงบก่อนคลื่นซัด. เนชั่นสุดสัปดาห์ 20(1000),  82.
 

การค้ายูนนาน-ไทยพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง.  (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 40-41.

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทยประจำปี 2550 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคันหมิง. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 36-37.

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติไทย. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 30-33.

การจับมือที่ข้ามกาลเวลา 60 ปี. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 8-10.
การเจรจา 6 ฝ่ายในปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือจัดขึ้นที่ปักกิ่ง. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 13.

การเชื่อมต่อระหว่างจีน-อาเซียนบรรลุซึ่งการประสานเชื่อมโยงระหว่างกันด้านอุตสาหกรรม.(2011,กันยายน).แม่น้ำโขง 112,38-39

การประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนภาคหรดี สำหรับธุรกิจชาวจีนในอาเซียนครั้งแรกทำพิธีเซ็นสัญญา. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 13.

การประชุมแทนกลางของฟอรัมการค้าอนุภูมิภาคมหาแม่น้ำโขงได้ดำเนินที่คุนหมิง. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 12.

การประชุมรัฐมนตรีการคลังของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17,  30.

การประชุมรัฐมนตรีข่าวสารจีน-อาเซียนจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 39.

การประชุมวิสามัญรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17,  31.

การประชุมสุดยอดอย่างต่อเนื่องของอาเซียนประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง 59, 38-39.

การประชุมสุดยอดอาเซียนรับรู้โอกาสที่นำมาโดยจีนอีกครั้ง. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 28-29.


การประชุมผู้นำเอเปคอย่างไม่เป็นทางการได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ นายหู จิ่นทาว ประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวคำปราศรัยสำคัญ. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 19-21.

การเยือนอาเซียน 3 ประเทศของประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์.(2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37,  5-7.

การเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีเวิน เจียป่าว มีความสำคัญล้นเกินของเขตภูมิภาค. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 26-27.

การเยือนเอเซียนใต้ของนายกรัฐมนตรีเวิน เจียป่าว ประสบผลสำเร็จด้านความร่วมมืออย่างสมบูรณ์. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 4-8.

การสัมมนาความสัมพันธ์จีน-เลบานอนครั้งที่ 1. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 12.

กิจกรรมทูตจักรยานสื่อสารมิตรภาพ 2011 เดินทางเยือนอาเซียน ช่วยประชาสัมพันธ์ยูนนาน. (2011,มีนาคม).แม่น้ำโขง 106,42-43.

กิตติกร คนศิลป. (2531). นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทยแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน (The implications of the policy of Thailand in giving technical assistance to the people's republic of China 1975 - 1987) วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิตติภัทร วีระเตชะ. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีนโยบายสหรัฐอเมริการต่อจีน ระหว่าง ค.ศ. 1989-1998 (The relationship between economic interests and human rights police : a case study of U.S.'s China policy during 1989-1998. วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. 2559. อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ขอให้ประเทศไทยและจีน "สนิทกันยิ่งงขึ้น". (2014, มกราคม).  แม่น้ำโขง  139, 40-41.

เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ]. (2542).  การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์,  เจีย แยนจอง (บรรณาธิการ). (2543). ความสัมพันธ์ไทย-จีน : เหลียวหลังแลหน้า = Sino-Thai Relations : past and future prospect. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ.

เขียน ธีระวิทย์  และคนคณะ.(2521). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทรรศนะของคนไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์ และคณะ. (2542). จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เขียน ธีระวิทย์. (2519). จีนกับสังคมโลก. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.

เขียน ธีระวิทย์. (2549). จีนใหม่ในศตวรรษที่ 21 : สรรนิพนธ์เรื่องจีนช่วงปี ค.ศ. 1999-2005. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์ และผู้วิจัยร่วม สารสิน วีระผล. ทรรศนะของคนไทยที่มีต่อจีนและญี่ปุ่น : รายงานผลงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ.

เขียน ธีระวิทย์. (2511). นโยบายต่างประเทศของจีนคอมมิวนิสต์. พระนคร : แผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์. (2540). นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน. [ม.ป.ท.] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เขียน ธีระวิทย์. (2541). นโยบายต่างประเทศจีน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ.

เขียน ธีระวิทย์. (2509). นโยบายต่างประเทศจีนคอมมิวนิสต์. พระนคร : แผกวิชาการต่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะผู้แทนหลักสูตรชั้นสูงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยเยือนยูนนาน. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 39-41.

ครบรอบ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีนกับอาเซียน การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาคึกคักมากอย่างต่อเนื่อง.(2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง 114, 42-43

ความขัดแย้งที่ทะเลจีนใต้ บนมิติความสัมพันธ์ จีน-อาเซียน-สหรัฐอเมริกา. (2554, กรกฎาคม 8-14) มติชนสุดสัปดาห์, 31(1612), 102-103.

"ความฝันของจีน" ไม่ใช่ "ความฝันที่อยากเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ". (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 18-19.

ความร่วมมือจีน-ไทยในการตรวจโรคสินค้าเกษตรเอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,36-37

ความร่วมมือขออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงมีอนาคตกว้างไกล. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 8-9.

ความร่วมมือด้านการอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศประกันบริการอุตุนิยมของโอลิมปิก. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 18-19.

ความร่วมมือยูนนาน-ไทย ขยายสู่หลากหลายมิติ.(2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 42-43.

ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างดี. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 38-39.

ความร่วมมือระหว่างยูนนานกับอนุภูมิภาคประเทศเอเชียอาคเนย์ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 33.

ความสัมพันธ์อินเดีย-ปากีสถานคืนสู่ภาวะปกติ. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 28.

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 25.

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีไทย-จีน.(2555, กันยายน 10) จุฬาสัมพันธ์, 55(32), 5.

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างอาเซียนและจีน ญี่ปุ่น เกาหลี (อาเซียน+3) ได้เริ่มดำเนินการ. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 46.

จัดนิทรรศการภาพถ่าย “สายสัมพันธ์ไทย-จีน” .(2011,กันยายน).แม่น้ำโขง 112,28-30

จิรเมธ รุ่งเรือง. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความสัมพันธ์ระบอบบรรณาการสยาม-จีน. วารสารวิเทศศึกษา 6(1), 137-152.

จีน-ไทย ร่วมลงทุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 38.

จีนกับไทยร่วมมือก่อสร้างและประกอบกิจการสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 43.

จีนกับประเทศเพื่อนบ้าน "เดินบนหนทางที่กว้างไกล". (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 40-42.

จีนกับโลกบรรลุซึ่งชัยชนะด้วยกันเอื้อประโยชน์แก่กันในการพัฒนาร่วมกัน. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 14-15.

จีนกับอาเซียนกระชับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,32-33

จีนกับอาเซียนพัฒนาท่ามกลางการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง. (2012, มกราคม). แม่น้ำโขง 116, 42-45.

จีนกับอียูลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขนส่งทางหลวงและทางน้ำ. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 55.

จีนกับเอเชียใต้หารือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 30-31.

จีนลักษณะตัวเลขในสายตาของชาวต่างชาติ. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 22-25.

จีนให้ความช่วยเหลือไทยในการต่อสู้กับอุทกภัย2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง114,7-10

จุลชีพ ชินวรรโณ. 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518-2548. กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ. 2007.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาภาษาตะวันออก. 2559. รายงานวิจัยโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอันเนื่องมาจากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เจ้าหน้าที่จาก 6 ประเทศในอนุภูมิภาคมหาแม่น้ำโขง เข้าร่วมการอบรมว่าด้วยการบริหารด้านการปฏิรูปที่คุนหมิง. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 36.

ฉลอง 100 ปีชาตกาล ‘ม.ร.ว.คึกฤทธิ์’ จัดกิจกรรมตลอดหนึ่งปี ‘อานันท์-ทูตจีน’ ร่วมเชดชูอดีตนายก ผู้เปิดสัมพันธ์ไทย-จีน.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,28-29

เฉลิมฉลองความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ครบรอบ 20 ปี. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 39-41.
 

เฉียนฉีเซิน. บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง. อาทร ฟุ้งธรรมสาร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
 

ช่อปาริชาต. นิทรรศการเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน. สกุลไทย, 61(3171), 22-23.

ชาวจีนโพ้นทะเลในไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,36-37
 

ซีโน โฮม. ตาลีเป็นของโลก. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 32-34.

“ซัมมิตหม่า อิงจิ่ว-สี จิ้นผิง” เปิดบทความใหม่ความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบ.(2015,ธันวาคม).จีนไทย 163,28-29

ซีจิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,26-27

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. (2529). สัมพันธภาพระหว่างไทยกับจีน ใน อนุสรณ์ทศวรรษสมาคมมิตรภาพไทย-จีน. [ม.ป.ท.] : สมาคมมิตรภาพไทย-จีน.
 

ดำเนินความร่วมมือระหว่างยูนนาน-ฮ่องกงให้ลุ่มลึกร่วมสร้างสรรค์อนาคตอันดีงาม. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 30-31.

เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา). (2554, มีนาคม 11-17) ดีเทศน์. ความสัมพันธ์ไทย-จีน สร้างพลังเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท. (2547). สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์, 58(25), 60.

ทีมรีล มาดริดสร้างกระแสนิยมที่คุนหมิง. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 34-37.

ไทยจีนร่วมมือจัดพิมพ์สมุดภาพ “เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนครบรอบ 30 ปี. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 38.

ไทยจีนร่วมมือผลิตบุคลากรด้านโลหกรรม. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 42-43.

ไทยยินดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนต่อไป. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 38.

ไทยร่วมมือด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศิลปะคุนหมิง. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 33.

ธุรกิจการท่องเที่ยวของยุนนานและอินเดียวางแผนพัฒนาร่วมกัน. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 45-46.

ธนวรรณ เหล็กงาม. (2547). ความสัมพันธ์จีน-เวียดนาม ก่อนและหลัง "สงครามสั่งสอน" ค.ศ1979 (China-Vietnam relations before and after the 1979 "Punitive War"). วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน. (2549). สัมพันธภาพรูปสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนแปลง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธานี สุขเกษม. (2525). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ. 2492-2515. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธุรกิจการท่องเที่ยวของยุนนานและอินเดียวางแผนพัฒนาร่วมกัน. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 45-46.

นครกวางโจว "เสริมแต่โฉมหน้า" ต้อนรับเอเชียนเกมส์. แม่น้ำโขง 92, (ตุลาคม 2010), 36-41.

นครยุ่ยลี่กับจังหวัดภาคเหนือของไทยจะผูกความสัมพันธ์เป็นเมืองมิตรภาพ. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 42.

นฤมิตร สอดศุข. (2521). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยเสริมสร้าง ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน (The Sino-Thai relations: an analysis of factors involved in the establishment of diplomatic relations) วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นฤมิตร สอดศุข. (2526). การเมือง การต่างประเทศและเศรษฐกิจรัฐประชาชนจีน. นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นฤมิตร สอดศุข. (2532). ช้างกับมังกร : การเมือง การต่างประเทศและเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนกับผลกระทบต่อไทย. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น.

นฤมิตร สอดศุข. (2524). สัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

นายกรัฐมนตรีเวิน เจียป่าวให้คำมั่นอย่างจริงจัง จีนจะร่วมแรงร่วมใจในนาวาเดียวกันกับประเทศประสบภัยสึนามิ. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32,4-7.

นายวิชิต ชิตวิมาน กงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิงมอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนในแคว้นปกครองตนเองเต๋อหงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว. (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,30-31.

นักวิชาการจีน-ไทยจัดสัมมนาฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ครบรอบ 30 ปีที่ปักกิ่ง. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 38-39.

นายกร ทัพรังสี รองนายกรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี GMS และเขียนคำอวยพรให้นิตยสาร “แม่น้ำโขง”. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 4-5.

นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมประชุมซัมมิตอาเซียนว่าด้วยการค้าการลงทุนและแสดงปาฐกถา. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19,  22-23.

นายคำไต สีพันดอน ประธานาธิบดีลาวเยือนจีน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 29.

นายเซ่า ฉีเหว่ยรับเสด็จ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 42.
นายฉิน กวางหรงพบปะกับรับมนตรีพาณิชย์ของไทย. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 41.

นายฉิน กวางหรง ผู้ว่าการมณฑลยูนนานพบปะหารือกับนายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำจีน. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 36-37.

นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนพบปะ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย. (2012, มกราคม-กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 116, 6.

นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทยกระชับมิตรภาพสองประเทศ. (2012, มกราคม-กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 116, 7-10.

นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีนพบปะกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2012, มกราคม-กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 116,10-11.

นายหลี่ จ้าวซิง รัฐมนตรีการต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมอาเซียน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 30-31.

นายหลี่ จ้าวซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 15 ของเอเปคและ กล่าวคำปราศรัย. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 24.

นายหู จิ่นเทา เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีการป่าไม้เอเปคครั้งที่1. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,4-7.

นิคมอุตสาหกรรมเชียงรุ่งภายใต้ความร่วมมือจีน-ไทยวางศิลาฤกษ์. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 30-31.

นิพัทธ์ จิตรประสงค์, เรืองศักดิ์ เยื่อใย  และกรรมการโครงการจีนศึกษา. (บรรณาธิการ). (2539). ความสัมพันธ์ไทย-จีน : 20 ปี แห่งมิตรภาพ : การสัมมนาทางวิชาการ  (การสัมมนาทางวิชาการ "ความสัมพันธ์ไทย-จีน : 20 ปีแห่งมิตรภาพ (2538 : กรุงเทพฯ) ). (2538). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทสัมภาษณ์คุณวิชิต ชิตวิมาน กงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง. (2011,มีนาคม).แม่น้ำโขง 106,4-7.

บราลี สุคนธรังษี. (2539). การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1992 (The establishment of diplomatic relations between China and South Korea in 1992). วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตัวสะท้อนให้เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่รับผิดชอบ. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 8-13.

ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง. (2545). จากเชียงของสู่เชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ. กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค.

ประเทศจีนเข้าร่วม “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียอาคเนย์. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19,  26.

ประเทศจีนจับมือกับทั่วโลกร่วมมือกันฟันฝ่าช่วงระยะเวลาอันยากลำบาก.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,12-17.

ประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการบนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 36-37.

ประธานประสานงานโอลิมปิกสากลกล่าวว่า การจัดเตรียมโอลิมปิกเกมส์ของปักกิ่งไม่ได้รับผลกระทบจากซาร์ส. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 25.

ประธานาธิบดีจีนส่งสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. (2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,4.

ประธานาธิบดีหู จิ่นทาว เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 16.

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ด้านการเงินครั้งที่2 โดยประสพผลสำเร็จเป็นอย่างสูง.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,4-11

ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาเข้าร่วมพิธีระลึกชัยชนะสงครามปกป้องประเทศรัสเซียครบรอบ 60 ปี. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 23.

ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ประสบผลสำเร็จที่สำคัญในการเยือนออสเตรเลีย และเข้าร่วมการประชุมเอเปค. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 6-10.

ประธานาธิบดีหู จิ่นทาว พบปะกับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 17-18.

ประธานาธิบดีหู จิ่นทาวเยือนไทย ญาติมิตรยิ่งเยี่ยมเยียนยิ่งใกล้ชิด. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 14-15.

ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา เสนอข้อคิดเห็น 4 ประการ เกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์สองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวันในสถานการณ์ใหม่. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 4-6.

ประภัสสร์ เทพชาตรี.(2554, มกราคม 21-27) จีน - อินเดีย : การแข่งขันในมหาสมุทรอินเดีย. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 58(18), 32-33.

ปักกิ่งกับเอเธนส์ผูกความสัมพันธ์เป็นเมืองมิตรภาพ. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 11.

เป็นครั้งแรกที่อินเดียยอมรับว่า ทิเบตเป็นดินแดนของจีน. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 26.

เปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งอนุภูมิภาคมหาแม่น้ำโขง. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18,  6-7.

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลจีนเยือนไทย. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,36.

พนมเปญจัดพิธีรับมอบรถขุดดิน 20 คันที่จีนมอบให้กัมพูชา. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 34.

พลังใหม่ในการสร้างสรรค์โลกสมานฉันท์. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 12-15.

พิชามญชุ์. (2554, 8 กุมภาพันธ์). เปิดประตูสู่กวางโจว ประตูแห่งโอกาสและความสัมพันธ์ไทย-จีน. สกุลไทย 57(2938), 32-35.

พี่น้องร่วมชาติสองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน ร่วมกันร้องเพลง “พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน”. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 13.

ฟอรัมภูมิภาคอาเซียนจัดประชุมหารือความร่วมมือในการกู้ภัย. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 38-39.

ภิญญ์สินี.(2558, สิงหาคม 11-18-25). ตามรอยมวยไทยย่ำแดนมังกร  ในโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน. สกุลไทย, 61(3173), 32-35 ; 61(3174), 32-35 ; 61(3175), 32-35.

มาเลเซียกระชับความร่วมมือด้านพลังงานกันจีน. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 40.

มุ่งสู่จุดนัดหมายของอาเซียน:บทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่และผู้แทนวงการค้าอาเซียน 10 ประเทศ. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 21-28.

แม่น้ำโขง : สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่สืบทอดกันมาและความร่วมมือในภูมิภาค. (2008, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 72, 4-9.

ยูนนานกับประเทศไทยกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 32-33.

ยูนนานจะสร้างศูนย์โทรคมนาคมสากลแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง-อาเซียน. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 37-39.

ยูนนาส่งเสริมความร่วมมือกับไทย.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 46-51.

เยาวชน 6 ประเทศเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสันติภาพในลุ่มแม่น้ำโขง. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 29-30.

รมว.การต่างประเทศของจีนส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงรมว.การต่างประเทศของไทยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและวันชาติไทย. (2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,5.

ร่วมสร้างนวัตกรรมความรุ่งเรืองรับอนิสงส์ความเฟื่องฟูด้วยกัน. (2012, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 120, 4-11.

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา-จีน. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 42.

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 12

โรงเรียนการถไฟที่สองปักกิ่งจับมือกับดรงเรียนไทยเป็นโรงเรียน heart to heart .(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 44-45.

ลำดับเหตุการณ์สำคัญด้านมิตรภาพความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 28-29.

วราภรณ์ พรหมรัตน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนทางด้านความมั่นคง : ศึกษากรณีจีนเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sino-ASEAN security relation : a case study of the People's Republic of China's participation in the ASEAN Regional Rorum). วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วราภรณ์ พรหมรัตน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนทางด้านความมั่นคง : ศึกษากรณีจีนเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sino-ASEAN security relation : a case study of the People's Republic of China's participation in the ASEAN Regional Rorum). วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วริษฐ์ ลิ้มทองกุล. (2555, มกราคม). จีนกับเกาหลีเหนือ หลังยุค "คิม จอง อิล". ผู้จัดการ 360. 4(38), 42-44.

เวียดนามกระชับความร่วมมือและเสริมมิตรภาพกับยูนนาน. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 44-45.

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. (2560). จีน-ไทย ผูกพันฉันพี่น้อง. กรุงเทพฯ : ย้อนรอย.

สำนักงานทนายความหลิวหูลจะช่วยผลักดันการร่วมมือระหว่างธุรกิจจีน-ไทย. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 36-37.

สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน. (2523). ความสัมพันธ์ไทย-จีน พ.ศ. 1825-2395. (แปลจากเอกสารทางราชการของจีน). กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี.

สืบแสง พรหมบุญ. (2525). ความสัมพันธ์ในระบบบูรณาการระหว่างจีนไทย. แปลโดย กาญจนี ละอองศรี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.  (2558).  ความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย – จีน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). สมุทรปราการ :โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ. (2522). บทบาทและอิทธิพลของโซเวียดและจีนคอมมิวนิสต์ในอัฟริกา การศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยนโปรดักชั่น.

ศูนย์บริการวีซ่าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดทางภาคหรดีก่อตั้งขึ้นแล้ว. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 63.

ศูนย์บริการวีซ่าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดทางภาคหรดีก่อตั้งขึ้นแล้ว. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 63.

ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมไทยและเวียดนาม. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 9, 32-33.

สถานกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ณ นครซีอานเปิดดำเนินงาน. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 55.

สถานกงสุลใหญ่ของไทย เวียดนาม พม่าและกัมพูชา ณ คุนหมิงปรารถนากระชับความร่วมมือด้านเกษตรกรรมกับมณฑลยูนนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 46-47.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงามเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและวันชาติไทยประจำปี 2553.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง.104,6-7

สถานีไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่มณฑลยูนนานช่วยสร้าง ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 34.

สถาบันขงจือภูเก็ตของไทยฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน. (2012, มกราคม). แม่น้ำโขง 116, 38.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 8. (2011,เมษายน).แม่น้ำโขง 107,10-12.

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนจีน.(2011,พฤษภาคม ).แม่น้ำโขง 108,4-6

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121