Copyright 2022 - Custom text here

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

พร้อมคณะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน

เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ มฉก. และศูนย์บรรณสารสนเทศ 

ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00

โดยมีท่าน อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 


  

 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121